Wrocław, 20.05.2002 r..

Nr 90

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1496 –

Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłat maksymalnych za usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z drogi na koszt właściciela

7462

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1497 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/154/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Wrocławia

7463

1498 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 26 we Wrocławiu przy ul. Pawłowa 15, zmiany uchwały nr VII/159/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 5 we Wrocławiu przy ul. Podwale 20 oraz zmiany uchwały nr VII/154/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Wrocławia

7464

1499 –

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mirsk

7465

1500 –

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

7469

1501 –

Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

7471

1502 –

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty administracyjnej

7475

1503 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Sobótka w odniesieniu do terenu położonego we wsi Sulistrowice

7476

1504 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Sobótka w odniesieniu do terenów położonych we wsi Mirosławice

7479

1505 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 2 marca 2002 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu ze środków pomocy społecznej

7481

1506 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 2 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/32/99 z dnia 30 stycznia 1999 r. w sprawie świadczeń pomocy społecznej

7482

1507 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002–2006

7483

1508 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Gryfów Śląski

7487

1509 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminie i mieście Gryfów Śląski

7495

1510 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych

7500

1511 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Bystrzyca Kłodzka

7501

1512 –

Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

7501

1513 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych z terenu Bielawy

7502

1514 –

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych stałych i ciekłych oraz odpadów z budowy i remontów

7504

1515 –

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

7505

1516 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie opłat za znakowanie zwierząt oraz wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt

7507

1517 –

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości nowo powstałych podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność produkcyjną lub usługową, które utworzą nowe, stałe miejsca pracy na terenie gminy Bolków

7508

1518 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/251/98 z dnia 17 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Szczytna oraz zasad sprzedaży prawa użytkowania wieczystego

7510

1519 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie przez Zarząd Miasta bonifikat najemcom komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Wrocław przy ich wykupie, z wykorzystaniem obligacji komunalnych Gminy Wrocław serii C/2002

7511

1520 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia nazw ulic na terenie Wrocławia

7512

1521 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiar zniżek oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których nie ustalono obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych

7520

1522 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów

7523

1523 –

Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Strzegom

7526

1524 –

Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Strzegom

7527

1525 –

Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

7527

1526 –

Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 25 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę nr IX/52/99 rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 31 maja 1999 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania dzieciom i młodzieży w okresie nauki szkolnej pomocy w formie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na ten cel

7531

1527 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłat za umieszczanie i składowanie odpadów na składowisku odpadów innych jak niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej w Kłodzku

7532

1528 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia zasad i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach oświatowych w gminie Żarów oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom i psychologom, w placówkach dla których gmina jest organem prowadzącym

7535

1529 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości, zasad i trybu przyznawania i zwrotu zasiłków celowych i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie

7537

UCHWAŁY RAD GMIN:

1530 –

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

7540

1531 –

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 24 stycznia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe wykonane przez podległe Radzie Gminy organy

7541

1532 –

Rady Gminy Marciszów z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania wysokości i udzielania dotacji publicznym placówkom oświatowym prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

7541

1533 –

Rady Gminy Męcinka z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody Gminy Męcinka

7543

1534 –

Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lewin Kłodzki

7544

1535 –

Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Lewin Kłodzki

7561

1536 –

Rady Gminy Dobromierz z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002–2006

7566

1537 –

Rady Gminy Dobromierz z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobromierz

7568

1538 –

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w zakresie dożywiania dzieci

7571

1539 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Źródła

7572

1540 –

Rady Gminy w Walimiu z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr VII/21/99 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi będącymi we władaniu Gminy Walim i czynszów najmu

7574

1541 –

Rady Gminy w Niechlowie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków ponoszonych na dożywianie uczniów. . . . .

7574

1542 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne kierownicze stanowiska w gimnazjum, szkole podstawowej i przedszkolu w Ciepłowodach

7575

1543 –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/21/98 z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Marcinowice

7576

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 27,58 zł