Wrocław, 14.11.2001 r..

Nr 150

TREŚĆ:

Poz.:

 

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1977–

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/70/99 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Oleśnickiego 

7015

1978–

Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego

7016

1979–

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Lwóweckiego

7017

1980–

Rady Powiatu w Oławie z dnia 4 października 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania majątkiem trwałym przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Oławie pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie

7018

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1981–

Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXII/229/00 z dnia 29 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

7021

1982–

Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla miasta i gminy Góra liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejsce sprzedaży, jak
i w miejscu sprzedaży

7022

1983–

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 4 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

7022

1984–

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 10 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Bolesława Chrobrego – Młyńskiej w Oławie

7023

1985–

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 11 września 2001 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obrębu Dłużyna Dolna – działki 644–650

7027

1986–

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2001 r. w sprawie ustalenia bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności

7030

1987–

Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta Jedlina Zdrój liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów

7030

1988–

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 października 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za składowanie nieczystości stałych

7032

1989–

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 października w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Kłodzko

7032

1990–

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 22 października 2001 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych

7033

1991–

Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 23 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/305/97 z dnia 30 stycznia 1997 r.

7034

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

1992–

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Prochowice

7035

1993–

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 września 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/242/2000 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach stanowiących własność Gminy Środa Śląska

7036

UCHWAŁY RAD GMIN:

1994–

Rady Gminy Ruja z dnia 20 czerwca 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Ruja

7037

1995–

Rady Gminy Miłkowice z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rzeszotary

7038

1996–

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Wisznia Mała

7041

1997–

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Kobierzyce

7041

1998–

Rady Gminy w Olszynie z dnia 5 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Olszyna

7042

1999–

Rady Gminy w Olszynie z dnia 5 września 2001 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

7044

2000–

Rady Gminy Lubań z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubań

7044

2001–

Rady Gminy Lubań z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Lubań

7045

2002–

Rady Gminy Świdnica z dnia 27 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej położonego we wsi Witoszów Dolny – gmina Świdnica

7046

2003–

Rady Gminy Świdnica z dnia 27 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej położonego we wsi Lutomia Górna – gmina Świdnica

7049

2004–

Rady Gminy Świdnica z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica, terenu położonego w obrębie wsi Pszenno, oznaczonego w planie symbolem 25.8 RP (część) .

7052

2005–

Rady Gminy Świdnica z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica, terenu położonego w obrębie wsi Pszenno, oznaczonego w planie symbolem 25.8 RP

7055

2006–

Rady Gminy Długołęka z dnia 28 września 2001 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Długołęka nr XVII/186/99 z dnia 1 grudnia 1999 r. ze zmianami, w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty procentowej opłat adiacenckich na terenie gminy .

7058

2007–

Rady Gminy Długołęka z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Długołęka

7058

2008–

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 28 września 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy Kostomłoty liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

7060

2009–

Rady Gminy w Mietkowie z dnia 28 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Mietków

7060

2010–

Rady Gminy Zawonia z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Zawonia uchwalonego uchwałą nr XVII/124/97 Rady Gminy w Zawoni z dnia 19 lutego 1997 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Zawonia

7062

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

2011–

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 października 2001 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej “ODRA” z siedzibą w Oławie

7063

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena zł