naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 20.04.2004 r.

Nr 71

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1386 –

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

6487

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1387 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie zachodniej części obszaru rozwoju Marszowice Malownicze III we Wrocławiu.

6488

1388 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miejskiej Świdnica, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz opiniowania wierzytelności wynikających z ustawy – Ordynacja podatkowa.

6499

1389 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

6503

1390 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/51/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie sieci publicznych gimnazjów samorządowych i granic ich obwodów.

6506

1391 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

6507

1392 –

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej.

6509

1393 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oleśnica, obejmującej obszar położony przy ul. ks. Fr. Sudoła i Wileńskiej.

6510

1394 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oleśnica, obejmującej obszar położony w rejonie ulic: M. Kopernika, Podchorążych i Wileńskiej.

6514

1395 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla “Rataje – Północ” w Oleśnicy, obejmującej obszar położony w rejonie ul. Wojska Polskiego oraz rzeki Oleśnica

6521

1396 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla “Lucień – Osiedle” w Oleśnicy, obejmującej obszar położony przy ul. Osiedle.

6526

1397 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oleśnica, obejmującej obszar położony przy ul. Wrocławskiej 19.

6530

1398 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Oleśnica, obejmującej obszar położony przy ul. Wł. Grabskiego.

6534

1399 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie ulg w podatku od nieruchomości oraz zwolnień z opłaty stałej podmiotów gospodarczych tworzących nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie gminy miejskiej Lubin.

6538

1400 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz użytkownika wieczystego, jeżeli nieruchomość jest zbywana pod budownictwo mieszkaniowe.

6541

1401 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej nr 20 w Legnicy i ustalenia jej obwodu.

6542

1402 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Legnicy oraz ustalenia jego obwodu.

6543

1403 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnica.

6544

1404 –

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Mieroszów oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

6544

1405 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szczytna.

6545

1406 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/49/03 z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Szczytna.

6546

1407 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

6546

1408 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze.

6549

1409 –

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego.

6549

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1410 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego.

6550

UCHWAŁY RAD GMIN:

1411 –

Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach programu zwalczania bezrobocia na terenie gminy Warta Bolesławiecka.

6551

1412 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bąki.

6553

1413 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 5 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Chojnowie nr XV/92/2003 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

6561

1414 –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/55/2003 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe związane z wydawaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów i studium.

6561

1415 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Święta Katarzyna dodatków do wynagrodzenia i nagród.

6562

1416 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie udzielania zastępcy Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie wykonywania zadań wynikających z obowiązków określonych ustawą z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej .

6565

1417 –

Rady Gminy Borów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłat za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

6565

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

1418 –

Starosty Powiatu Lubińskiego z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2004 roku.

6566

INFORMACJE:

1419 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji udzielonej Przedsiębiorstwu Usług Techniczno-Socjalnych w Jelczu-Laskowicach przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą w Jelczu-Laskowicach.

6566

1420 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia koncesji Powiatowi Wrocławskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą w formie gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej – Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach pod nazwą Rolne Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 z siedzibą w Krzyżowicach.

6567

1421 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie uchylenia koncesji na wytwarzanie ciepła dla “SKT” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

6568

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 31,40 zł