naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 26.01.2004 r..

Nr 15

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

298 –

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 3 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/116/00 z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie sprzedaży garaży dla najemców.

1266

299 –

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 3 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/258/98 z dnia 28 lutego 1998 r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego na terenie miasta i gminy Mirsk, którego sprzedaż powoduje zniesienie własności gminy w danej nieruchomości.

1267

300 –

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 3 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/22/03 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Mirsk.

1267

301 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w mieście Bolesławiec.

1268

302 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Piastów w Bolesławcu.

1276

303 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Modłowej w mieście Bolesławiec.

1280

304 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zasad zarządu lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.

1285

305 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za umieszczenie i składowanie odpadów na składowisku odpadów innych jak niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej w Kłodzku.

1288

306 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty za wywóz i składowanie nieczystości stałych z posesji gminnych (lokali mieszkalnych) na terenie gminy miejskiej Kłodzko.

1292

UCHWAŁY RAD GMIN:

307 –

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Jaszkowa Góra.

1293

308 –

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko na obszarze wsi Wilcza.

1299

309 –

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Jaszkowa Dolna.

1304

310 –

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 29 września 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Żelazno

1311

311 –

Rady Gminy Gromadka z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Gromadka.

1318

312 –

Rady Gminy Gromadka z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy i lokali socjalnych.

1321

313 –

Rady Gminy Gromadka z dnia 29 października 2003 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003 – 2007 oraz zasad polityki czynszowej.

1323

314 –

Rady Gminy Gromadka z dna 29 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/211/2002 Rady Gminy Gromadka w sprawie opłaty za powierzchnię użytkową lokali komunalnych obowiązującą na terenie gminy Gromadka.

1325

315 –

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Ołdrzychowice Kołdzkie.

1325

316 –

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Stary Wielisław.

1333

317 –

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 30 października 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Wojciechowice.

1339

318 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym z budynków komunalnych.

1345

319 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łagiewniki.

1345

320 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXII/242/02 w sprawie określenia zasad dofinansowania przez organy prowadzące szkoły form doskonalenia zawodowego nauczycieli.

1349

321 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/97/99 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych.

1349

322 –

Rady Gminy Dobromierz dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, które mają wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego

1350

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 70 egz.

PL ISSN 0239-8362

Cena 34,70 zł