Wrocław, 03.12.2003 r..

Nr 219

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIA:

3137 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie zmian w podziale województwa dolnośląskiego na obwody łowieckie.

20019

3138 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Jemielno, w powiecie górowskim.

20020

UCHWAŁY RADY POWIATU:

3139 –

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Oleśnicki.

20021

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3140 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 23 września 2003 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania nauczycieli za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Miasta Gryfów Śląski (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) dodatków do wynagrodzenia i nagród.

20024

3141 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania i udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta.

20033

3142 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/62/03 z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania i udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta.

20036

3143 –

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 23 października 2003 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bierutów.

20036

3144 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sułów.

20039

3145 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego “Wierzchowice” wraz ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego gminy Krośnice, gminy Milicz.

20045

3146 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Wszewilki, Sławoszowice, Stawiec, Milicz.

20054

3147 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy Legnica.

20078

3148 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 października 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz zastosowania umownej stawki oprocentowania.

20078

3149 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 października 2003 r. w sprawie liczby nowych licencji przeznaczonych do wydania w roku 2004 na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

20079

3150 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 października 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze.

20079

3151 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 października 2003 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworze do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych.

20080

3152 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wicedyrektorowi szkoły i dyrektorowi przedszkola oraz przyznania zwolnienia z obowiązku realizacji tych zajęć przez dyrektorów szkół w roku szkolnym 2003/2004.

20081

3153 –

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Wołowie nr XXIII/274/00 z dnia 31 sierpnia 2000 r.

20082

UCHWAŁY RAD GMIN:

3154 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie – teren “B”, obejmującej obszar oznaczony symbolem “D”.

20082

3155 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smardzów, w granicach obrębu, gmina Święta Katarzyna.

20091

3156 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Radomierzyce, gmina Święta Katarzyna oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żerniki Wrocławskie – teren “B” obejmującej działkę nr 51/2, gmina Święta Katarzyna

20101

3157 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 21 października 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Oleśnica.

20110

3158 –

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 23 października 2003 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pielgrzymka.

20112

3159 –

Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 października 2003 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu umarzania, odraczania płatności i rozkładania na raty wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych.

20114

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

3160 –

zawarte w dniu 19 listopada 2003 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Wójtem Gminy Dobromierz w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.

20115

DECYZJA:

3161 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 listopada 2003 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Fortum DZT S.A. z siedzibą w Wałbrzychu.

20116

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 24,20 zł