Wrocław, 15.10.2003 r..

Nr 197

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

2786 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 października 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Sokolniki w powiecie dzierżoniowskim oraz na niektórych obszarach powiatu wrocławskiego.

18483

ZARZĄDZENIE:

2787 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 października 2003 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Domaniów w okręgu wyborczym nr 1.

18484

UCHWAŁA RADT POWIATU:

2788 –

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 września 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Lubańskiego.

18485

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2789 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie rozwoju Gajowa I i Gajowa II we Wrocławiu.

18486

2790 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego między ulicami: Objazdową, Żernicką, Rumiankową, Strachowicką w osiedlu Żerniki we Wrocławiu.

18494

2791 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części obszaru rozwoju Marszowice Malownicze III we Wrocławiu.

18506

2792 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie obszaru rozwoju Marszowice Malownicze IV we Wrocławiu.

18517

2793 –

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze, zasad ustalenia ulg przy sprzedaży tych lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych dla najemców w drodze bezprzetargowej oraz ustalenia pierwszej opłaty i wysokości opłat rocznych za wieczyste użytkowanie gruntu pod tymi nieruchomościami.

18525

2794 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu związanego z eksploatacją złoża kruszywa naturalnego “Małomice”.

18526

2795 –

Rady Miejskiej Świdnicy z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy w sprawie określenia zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze, ponoszonych przez świadczeniobiorcę oraz zasad zwrotu zasiłków celowych.

18530

2796 –

Rady Miejskiej Świdnicy z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielania bonifikaty od ceny nabycia przez Zakład Energetyczny Wałbrzych S.A. z siedzibą w Wałbrzychu prawa własności nieruchomości zabudowanych obiektami stacji transformatorowych położonych w Gminie Miasto Świdnica.

18531

2797 –

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 6 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Głuszyca.

18531

2798 –

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 8 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/280/02 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej.

18545

2799 –

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 8 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/259/01 Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boguszów-Gorce.

18545

2800 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 10 września 2003 r. o zmianie uchwały nr XV/109/99 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych.

18546

2801 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 10 września 2003 r. w sprawie nadania nazw placom na terenie miasta Bolesławiec.

18548

2802 –

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/612/98 Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Brzeg Dolny.

18550

2803 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 września 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/264/2000 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego dla ludności na terenie gminy Polkowice.

18550

2804 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 września 2003 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Polkowicach i nadania jej statutu.

18551

2805 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 24 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jawor.

18556

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

2806 –

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 21 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.

18557

UCHWAŁY RAD GMIN:

2807 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 4 września 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Święta Katarzyna.

18561

2808 –

Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 23 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynagradzania oraz regulaminów przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w Gminie Warta Bolesławiecka.

18564

2809 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 września 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicom .

18565

2810 –

Rady Gminy w Głogowie z dnia 26 września 2003 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

18568

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

2811 –

zawarte w dniu 8 sierpnia 2003 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Wrocławia w sprawie przeprowadzenia prac remontowych na obiektach cmentarnictwa wojennego.

18568

OBWIESZCZENIA:

2812 –

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 29 września 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Sulików przeprowadzonych w dniu 28 września 2003 r.

18569

2813 –

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 1 października 2003 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Chojnowie przeprowadzonych w dniu 21 września 2003 r.

18570

DECYZJA:

2814 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2003 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bolesławcu.

18571

INFORMACJA:

2815 –

o zmianie decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdzającej taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa SIM S.A. z siedzibą w Zielonej Górze.

18576

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 23,30 zł