Wrocław, 24.01.2002 r..

Nr 7

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO:

154 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody “Łęgi źródliskowe koło Przemkowa”

541

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

155 –

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 25 października 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piława Górna

542

156 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Międzylesie

564

157 –

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za wywóz nieczystości stałych

565

158 –

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki wprowadzane do gminnych urządzeń kanalizacyjnych na terenie Niemczy

566

159 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i wprowadzanie ścieków

566

160 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice dla obszaru w rejonie ulicy Kamiennogórskiej

567

161 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowym oznaczeniem taksówek

574

162 –

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie przekazania Gminie Wałbrzych kompetencji do udzielania licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dla przedsiębiorców z Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój

577

163 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/33/2000 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej

577

164 –

Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

578

165 –

Rady Miejskiej Dusznik Zdroju z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmian do uchwały nr XXXII/169/97 z dnia 28 lutego 1997 r. Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Duszniki Zdrój

579

166 –

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/196/2001 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 10 października 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kudowa Zdrój

580

167 –

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/187/97 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 27 marca 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie miejskiej Kudowa Zdrój

580

168 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany w uchwale nr XXIV/449/2001 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi komunalne w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

581

169 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

582

170 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie udzielania bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz zastosowania umownej stawki oprocentowania

584

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

171 –

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Prochowicach, obejmującego część działki nr 49/2

585

172 –

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Prochowicach, obejmującego działkę nr 197, obr. 4

588

173 –

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Prochowicach, obejmującego działkę nr 201, obr. 4 .

591

174 –

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Prochowicach, obejmującego część działek nr 419/6 i 239/2, obr. 3

594

175 –

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Lisowice, obejmującego część działki nr 558/3

597

176 –

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Mierzowice, obejmującego część działki nr 370

600

177 –

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Kawice, obejmującego część działki nr 357/1

603

UCHWAŁY RAD GMIN:

178 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Ludwikowice

606

179 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 października 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy Nowa Ruda

613

180 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 października 2001 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych gmin przeznaczonych na dożywianie dzieci

620

181 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 października 2001 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznawanych w szczególnie uzasadnionych przypadkach w formie pieniężnej lub w naturze

620

182 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia odpłatności za wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym z budynków komunalnych

621

183 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Łagiewniki

622

184 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/97/99 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych

622

185 –

Rady Gminy w Głogowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży, określenie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie gminy Głogów

623

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIA:

186 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 stycznia 2002 r. w sprawie sprostowania błędu w tekście aktu prawnego ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

623

187 –

Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 11 stycznia 2002 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie

624

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 19,18 zł