Wrocław, 02.11.2001 r..

Nr 142

TREŚĆ:

Poz.:

 

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO:

 1832–

z dnia 18 października 2001 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony rezerwatów przyrody

 

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 1833–

Rady powiatu w Górze z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu górskiego

 

 1834–

Rady powiatu Bolesławieckiego z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu Bolesławieckiego

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 1835–

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w Gminie i Mieście Gryfów Śląski

 

 1836–

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski

 

 1837–

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/140/99 z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

 

 1838–

Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Strzegom

 

 1839–

Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/137/98 Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 26 lutego 1998 r.

 

 1840– 

Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w statucie miasta Wojcieszów

 

 1841–

Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Wojcieszowie

 

 1842–

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w statucie Gminy i Miasta Gryfów Śląski

 

 1843–

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 1 września 2001 w sprawie zmiany statutu Gminy Bystrzyca Kłodzka

 

 1844–

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 1 września 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy bystrzyca Kłodzka punktów sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 

 1845–

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 1 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,55 alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży

 

 1846–

Rady Miejskiej w Bystrzycy kłodzkiej z dnia 1 września 2001 r. w sprawie opłat za znakowanie zwierząt oraz wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt

 

 1847–

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 5 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Nowa Ruda miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 

 1848–

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 11 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków tej sprzedaży, zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami

 

 1849–

Rady Miasta Piechowice z dnia 11 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Piechowice

 

 1850–

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 11 września 2001 r. w sprawie zmiany statutu miasta i gminy Pieńsk oraz regulaminu Rady Miejskiej w Pieńsku

 

 1851–

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 11 września 2001 r. o zmianie uchwały nr XXVI/211/96 Rady Miasta i Gminy Pieńsk z dnia 17 grudnia 1996 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów na terenie miasta i gminy Pieńsk

 

 1852–

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 11 września 2001 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta i gminy Pieńsk

 

 1853–

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 11 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XIX/180/2000 rady Miejskiej w pieńsku z dnia 6 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia trybu i zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych

 

 1854–

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXIX/238/2000 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych, usługowych oraz piekarni na terenie miasta Bielawy

 

 1855–

Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontroli przestrzegania zasad obrotu tymi napojami na obszarze Gminy Strzegom

 

 1856–

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Stronie Śląskie

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

 1857–

Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Osiecznica

 

 1858–

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 12 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Pierwoszów obejmującego części działek nr:52, 76/7, 78, 79/1, 80

 

 1859–

RADY Gminy Wisznia Mała z dnia 12 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Pierwoszów obejmującego działki nr: 46/6, 219, 220/1, 220/2 oraz części działek nr: 35/1, 36, 37/1, 38, 39/2, 40, 41, 42/1, 42/2. 43, 44/2, 44/1, 45, 46/1, 26, 27/3, 27/2, 30/1, 31

 

 1860–

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 12 września 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsiach Kryniczno i Malin obejmującego działki nr: 28, 29/1, 29/2, 31/5, 31/6, 30, 31/4, 32/8, 32/2, 33/1, 33/2, 34, 35/1, 35/2, 36/5, 36/1, 36/3, 37/4, 37/3, 37/5, 37/2, 38/9, 38/10, 38/4, 38/8, 38/7, 38/6, 40/11, 313, 166, 428 – obręb Kryniczno oraz działki nr 277/1, 277/2 i części działki nr 270 – obręb Malin

 

 1861–

Rady gminy w Gromadce z dnia 14 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Gromadka

 

 1862–

Rady Gminy w Walimiu z dnia 27 września 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy

 

 1863–

Rady Gminy w Walimiu z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Walim miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE

 1864–

zawarte w dniu 1 sierpnia 2001 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Miasta Wrocławia w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków

 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 15,52 zł