naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 12.07.2004 r.

Nr 132

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

2250 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2004 r. zmieniające orzeczenia nr 1/56 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 24 sierpnia 1956 r. o uznaniu starego dębu w gromadzie Oleśnica Mała za pomnik przyrody

12465

ZARZĄDZENIA:

2251 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości Skarbu Państwa sprzedawanych spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych

12466

2252 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 lipca 2004 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Radkowie

12466

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2253 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Szczytnik we Wrocławiu

12468

2254 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowej części Szczytnik we Wrocławiu

12485

2255 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy drogą nr 3, drogą do Księginic, drogą w kierunku Ścinawy i ulicą Zieloną

12486

2256 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Fryderyka Pautscha we Wrocławiu

12497

2257 –

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

12513

2258 –

Rady Miejskiej Szklarskiej Poręby z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

12514

2259 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnica, obejmującego obszar położony w rejonie ulic Mokrej i Wiejskiej; obręb Lucień

12515

2260 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnica, obejmującego obszar położony w rejonie ulic Pułaskiego, Wielkopolnej, Dobroszyckiej; obręb Rataje

12522

2261 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Oleśnica, obejmującego obszar położony w rejonie ulic Polnej, Wikliniarskiej, Ludwikowskiej i Stawowej; obręb Lucień

12528

2262 –

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika procentowego wartości odtworzeniowej lokalu do obliczenia stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych stanowiących zasób komunalny Gminy Brzeg Dolny

12535

2263 –

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/128/2004 Rady Miejskiej z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Brzeg Dolny

12535

2264 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie sprostowania błędu w opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego uchwale nr XX/162/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.

12536

2265 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

12537

2266 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w Nowej Wsi Kąckiej

12537

2267 –

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia gminnego planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów

12539

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

2268 –

Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości

12540

2269 –

Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi gminny zasób nieruchomości

12540

UCHWAŁY RAD GMIN:

2270 –

Rady Gminy Czernica z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Czernica we wsi Kamieniec Wrocławski

12541

2271 –

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

12545

2272 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego u zbiegu ulic Kościelnej i Bocznej we wsi Tyniec Mały

12546

2273 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowiny

12551

2274 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia, dla obszaru położonego w obrębie wsi Wróblowice, w granicach określonych w załączniku graficznym do uchwały

12559

2275 –

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

12566

2276 –

Rady Gminy Paszowice z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz zasad ich udzielania dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę

12567

2277 –

Rady Gminy Lubin z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Lubin oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

12567

2278 –

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Wądroże Wielkie

12568

2279 –

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga

12569

2280 –

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Krotoszyce

12569

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

2281 –

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 29 czerwca 2004 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pieńsku przeprowadzonych w dniu 27 czerwca 2004 roku

12570

INFORMACJA:

2282 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla “Fortum DZT Service Sp. z o.o.” z siedzibą w Świebodzicach

12571

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 38,60 zł