Wrocław, 30.04.2003 r..

Nr 50

TREŚĆ:
Poz.:

 

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

1174 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2003 r.

3886

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1175 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 14 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/83/95 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 27 stycznia 1995 r. w sprawie ustalenia statutowych zadań Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach Śląskich.

3887

1176 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Miasta Kłodzka.

3887

1177 –

Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszowie.

3907

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA:

1178 –

Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie Statutu Gminy i Miasta Węgliniec.

3907

UCHWAŁY RAD GMIN:

1179 –

Rady Gminy w Zawoni z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewd. 57/3 i 57/7 położonych w Niedarach na obszarze gminy Zawonia.

3923

1180 –

Rady Gminy Krośnice z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukowice.

3926

1181 –

Rady Gminy Krośnice z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łazy.

3945

1182 –

Rady Gminy Krośnice z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu wsi Świebodów.

3963

1183 –

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Krotoszyce.

3968

1184 –

Rady Gminy w Platerówce z dnia 3 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/82/2000 z dnia 30 sierpnia 2000 r. Rady Gminy w Platerówce w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia oraz wysokości i szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

3982

1185 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia obejmującej część działki nr 186/1 i 182, obręb Radakowice.

3983

1186 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 6 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia obejmującej działkę nr 178/10 oraz części działek nr 124/2, 178/12, obręb Łowęcice.

3987

1187 –

Rady Gminy Zawonia z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zawonia.

3992

1188 –

Rady Gminy w Wiszni Małej z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej do wydania decyzji administracyjnej w zakresie administracji publicznej.

3994

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

1189 –

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wyników wyborów Wójta Gminy Łagiewniki.

3994

OGŁOSZENIE:

1190 –

Starosty Zgorzeleckiego z dnia 16 kwietnia 2003 r. w sprawie podania końcowego terminu zgłaszania kandydatów do powiatowej rady do spraw osób niepełnosprawnych

3995

INFORMACJA:

1191 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji dotyczącej umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Wałbrzychu.

3995

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 25,60 zł