1178

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

z dnia 12 marca 2003 r.

w sprawie Statutu Gminy i Miasta Węgliniec

Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta Węgliniec uchwala:

STATUT GMINY I MIASTA WĘGLINIEC

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

Uchwała określa:

1) ustrój Gminy i Miasta Węgliniec,

2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Gminy,

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy i Miasta Węgliniec, komisji Rady Gminy i Miasta Węgliniec,

4) tryb pracy Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec,

5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy i Miasta Węgliniec,

6) zasady: dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec oraz korzystania z nich.

§ 2

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę i Miasto Węgliniec,

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską Węglińca,

3) komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej Węglińca,

4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Węglińca,

5) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec,

6) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy i Miasta Węgliniec.

R o z d z i a ł II

Gmina

§ 3

1. Gmina i Miasto Węgliniec jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.

2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.

§ 4

1. Gmina położona jest w powiecie Zgorzelec, w województwie dolnośląskim i obejmuje obszar 32.974 km2.

2. Granice terytorialne Gminy określa mapa w skali 1:100 000, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu.

3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa oraz – stosownie do potrzeb lub tradycji – inne jednostki pomocnicze.

4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

§ 5

1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 6

1. Herbem Gminy, przyjętym uchwałą nr 53/XVIII/95 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 31 sierpnia 1995 r., jest herb przedstawiający symbol koła jezdnego z częścią osi wagonu kolejowego (w górnej części tarczy herbowej) w kolorze żółto- -czarnym i symbole trzech sosen (w dolnej części tarczy herbowej) koloru jasnozielonego. Barwy herbu, to otoka barwy czerwonej, w górnej części tarczy w otoku napis białego koloru – Węgliniec –, w dolnej części tarczy w otoku napis białego koloru – Gmina Miasto – napisy dużymi literami. Środkowa część tarczy herbowej podzielona poziomo na dwie równe części, górna koloru błękitnego, dolna część koloru żółtego. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do Statutu.

2. Barwy Gminy, przyjęte uchwałą nr 67/XXXIII/96 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 11 października 1996 r., określa jej flaga, koloru błękitno--zielono-żółtego. Wzór flagi określa załącznik nr 3 do Statutu.

3. Zasady używania herbu i barw Gminy oraz insygniów władz określa Rada w odrębnej uchwale.

§ 7

Siedzibą organów Gminy jest miasto Węgliniec.

R o z d z i a ł III

Jednostki pomocnicze Gminy

§ 8

1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic, rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad:

a) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy,

b) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą,

c) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

d) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust. 1.

§ 9

Uchwały, o jakich mowa w § 8 ust. 1, powinny określać w szczególności:

1) obszar,

2) granice,

3) nazwę jednostki pomocniczej.

§ 10

1. Jednostki pomocnicze Gminy nie prowadzą własnej gospodarki finansowej, a wydatki finansowe sołectw zawarte są w budżecie Gminy.

2. Jednostki pomocnicze Gminy mogą zarządzać i korzystać z mienia komunalnego w zakresie ustalonym w statucie jednostki pomocniczej.

§ 11

Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.

§ 12

1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w sesjach Rady.

2. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.

3. Przewodniczący może zabierać głos na sesjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

R o z d z i a ł IV

Organizacja wewnętrzna Rady

§ 13

1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

2. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 14

1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.

2. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.

§ 15

Do wewnętrznych organów Rady należą:

1. Przewodniczący,

2. Wiceprzewodniczący,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Komisje stałe, wymienione w Statucie,

5. Komisje doraźne do określonych zadań.

§ 16

1. Rada powołuje następujące stałe komisje:

a) Rewizyjną, Prawa i Porządku Publicznego,

b) Gospodarczo-Finansową,

c) Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska,

d) Oświaty i Kultury,

e) Zdrowia i Spraw Socjalnych,

f) Inicjatyw Uchwałodawczych i Prawa Miejscowego.

2. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania oraz termin zakończenia pracy komisji.

§ 17

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.

2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.

3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują:

a) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,

b) przygotowanie projektu porządku obrad,

c) dokonanie otwarcia sesji,

d) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

4. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 lit. b, powinien obejmować sprawozdanie Burmistrza poprzedniej kadencji o stanie Gminy.

§ 18

Przewodniczący Rady w szczególności:

1. zwołuje sesje Rady,

2. przewodniczy obradom,

3. sprawuje policję sesyjną,

4. kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,

5. zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

6. podpisuje uchwały Rady,

7. czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 19

W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ 20

1. Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 18 Statutu, jest upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz.

2. Rada, na wniosek Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną, niż Przewodniczący, osobę do reprezentowania jej na zewnątrz.

§ 21

1. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady.

2. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust. 1, dokonuje Przewodniczący Rady.

§ 22

Obsługę Rady i jej organów zapewnia Burmistrz.

R o z d z i a ł V

Tryb pracy Rady

R o z d z i a ł VI

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

R o z d z i a ł VII

Zasady działania klubów radnych

§ 105

Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.

§ 106

1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 4 radnych.

2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.

3. W zgłoszeniu podaje się:

a) nazwę klubu,

b) listę członków,

c) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

5. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.

§ 107

1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 108

1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy członków klubu.

3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej połowy składu klubu ustalonego podczas jego powstania.

§ 109

Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

§ 110

1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.

3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.

§ 111

1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.

2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli.

§ 112

Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest udostępnić klubom salę samorządową do realizacji zadań określonych w regulaminie pracy klubu.

R o z d z i a ł VIII

Tryb pracy Burmistrza

§ 113

Burmistrz wykonuje:

1. uchwały Rady,

2. jemu przypisane zadania i kompetencje,

3. zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa – należy do niego,

4. inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.

§ 114

Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.

§ 115

Komisje Rady mogą żądać przybycia Burmistrza na ich posiedzenie.

§ 116

Zastępca Burmistrza lub Sekretarz Gminy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji określonych w § 113–§ 115 w przypadku uzyskania upoważnienia od Burmistrza.

R o z d z i a ł IX

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli

z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza

§ 117

Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

§ 118

Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 119

1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.

2. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu udostępniane są w sekretariacie Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2, są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Gminy oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.

§ 120

Realizacja uprawnień określonych w § 117 i 118 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

§ 121

Uprawnienia określone w § 117 i 118 nie znajdują zastosowania:

1) w przypadku wyłączenia – na podstawie ustaw – jawności,

2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-14/19/03 z dnia 7 kwietnia 2003 r. stwierdzono nieważność § 121 pkt 2).

R o z d z i a ł X

Pracownicy samorządowi

§ 122

W Urzędzie Gminy mogą być zatrudniani na podstawie mianowania kierownicy wydziałów Urzędu i samodzielnych stanowisk pracy.

R o z d z i a ł XI

Postanowienia końcowe

§ 123

Tracą moc uchwały:

1. 17/XL/97 z dnia 4 kwietnia 1997 r w sprawie przyjęcia Statutu Gminy i Miasta Węgliniec.

2. 34/XLIII/97 z dnia 22 maja 1997 r w sprawie zmiany uchwały nr 17/XL/97 Rady Gminy i Miasta w Węglińcu z dnia 4 kwietnia 1997 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy i Miasta Węgliniec.

3. 66/XIV/99 z dnia 8 września 1999 r zmieniającą uchwałę nr 17/XV/97 z dnia 4 kwietnia 1997 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy i Miasta Węgliniec.

4. 109/XXXVIII/01 z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy i Miasta Węgliniec.

5. 85/XXXVI/96 w sprawie przyjęcia regulaminu nadania odznaki “Zasłużony dla Gminy i Miasta Węgliniec”.

§ 124

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY I MIASTA

MIROSŁAW SOCHOŃ

Załącznik nr 1 do Statutu Gminy i Miasta Węgliniec (poz. 1178)

Załącznik nr 2 do Statutu Gminy i Miasta Węgliniec (poz. 1178)

Załącznik nr 3 do Statutu Gminy i Miasta Węgliniec (poz. 1178)