Wrocław, 1.08.2002 r..

Nr 166

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

2313 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Moszyce, w powiecie oleśnickim

12484

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2314 –

Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia w powiecie polkowickim zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz dyrektorowi placówki socjalizacyjnej, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz przez pedagoga placówki socjalizacyjnej oraz dyrektora placówki rodzinnej – będącego jednocześnie wychowawcą i wychowawcy zatrudnionego w placówce rodzinnej

12484

2315 –

Rady Powiatu w Legnicy z dnia 28 maja 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, udzielenia ich dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i domach dziecka oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga szkolnego

12485

2316 –

Rady Powiatu w Legnicy z dnia 27 czerwca 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez powiat legnicki wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

12486

2317 –

Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/9/98 z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Zgorzeleckiego

12487

2318 –

Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie określenia zasad odpłatności oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

12490

2319 –

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXIV/51/2000 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 2000 r. dotyczącej zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Wałbrzyskiego

12492

2320 –

Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/179/02 Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia w powiecie polkowickim zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz dyrektorowi placówki socjalizacyjnej, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz przez pedagoga placówki socjalizacyjnej oraz dyrektora placówki rodzinnej – będącego jednocześnie wychowawcą i wychowawcy zatrudnionego w placówce rodzinnej

12492

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2321 –

Rady Miasta Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu dorosłych

12493

2322 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/218/2001 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu dorosłych

12496

2323 –

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad i kryteriów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty mieszkaniowej

12496

2324 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Polanica Zdrój

12498

2325 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Gądów – Jaszkotle, gmina Kąty Wrocławskie, uchwalonego uchwałą nr XXIX/231/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 października 1996 r.

12501

2326 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia liczby wydawanych nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką w roku 2003

12507

2327 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej zabudowanej części lotniska w Legnicy

12507

2328 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Gliwickiej i Kobylińskiej w Legnicy

12515

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

2329 –

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany nazwy części ul. Kościelnej położonej w Wiązowie na ulicę Księdza Jana Kucego

12523

UCHWAŁY RAD GMIN:

2330 –

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego terenu górniczego “Radwanice – Wschód”, położonego w obrębie Sieroszowice

12525

2331 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pustków Żurawski z osiedlem mieszkaniowym położonym w obrębie Żurawice

12543

2332 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części południowej parku w Kobierzycach

12553

2333 –

Rady Gminy w Mietkowie z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt

12558

2334 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002–2006 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Święta Katarzyna

12558

2335 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rogoż

12561

2336 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia dla terenu działki nr ewid. 69, obręb Lutynia

12567

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

2337 –

zawarte w dniu 8 lipca 2002 r. pomiędzy Gminą Wołów a Powiatem Wołów

12573

OBWIESZCZENIE:

2338 –

Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXVI/276/96 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja 1996 r. w sprawie przyjęcia Statutu Wrocławia w brzmieniu uzgodnionym z Prezesem Rady Ministrów

12574

DECYZJA:

2339 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lipca 2002 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Lwówku Śląskim

12597

INFORMACJE:

2340 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/806A/797/W/7/OWR/2002/TT z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej Gminie i Miastu Lwówek Śląski prowadzącym działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego

12601

2341 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr PCC/849A/797/W/6/OWR/2002/TT z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła udzielonej Gminie i Miastu Lwówek Śląski prowadzącym działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego

12602

2342 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OCC/251A/797/U/6/OWR/2002/TT z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie cofnięcia koncesji na obrót ciepłem udzielonej Gminie i Miastu Lwówek Śląski prowadzącym działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego

12603

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 27,59 zł