Wrocław, 07.05.2002 r..

Nr 70

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

1347 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie zakazu uprawy kukurydzy w celu ochrony roślinnych materiałów hodowlanych i upraw nasiennych przed szkodliwym wpływem innych odmian kukurydzy w roku 2002 na terenie gminy Jordanów Śląski

6306

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1348 –

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli jednostek prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski

6307

1349 –

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, w jednostkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski

6308

1350 –

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski

6310

1351 –

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu

6311

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1352 –

Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

6312

1353 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Głogowie między ul. Paulinów, ciągiem pieszym z Głogowa do glinianki w Ruszowicach oraz ulicami: Marszałka Józefa Piłsudskiego (dawniej Obwodowa), Legnicką

6323

1354 –

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Zawidowie nr XXX/181/2000 z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia opłat administracyjnych

6331

1355 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie poboru podatków i ustalenia prowizji dla inkasentów

6331

1356 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie trybu, zasad i kontroli udzielania dotacji z budżetu gminy na zadania publiczne podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w tym fundacjom i stowarzyszeniom

6332

1357 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie zasad i trybu umarzania oraz udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności Gminy Międzybórz, do których to wierzytelności nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa*

6333

1358 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie ustalenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe . . . . . . . . . .

6334

1359 –

Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Wojcieszów – Południe w Wojcieszowie

6335

1360 –

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia i poboru opłaty administracyjnej, terminu jej płatności oraz wysokości stawek tej opłaty

6348

1361 –

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 22 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/270/01 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

6349

1362 –

Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie ustalenia cen za wywóz nieczystości stałych

6350

1363 –

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem i w miejscu sprzedaży, warunków sprzedaży napojów alkoholowych, wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania i cofania zezwoleń na ich sprzedaż

6351

1364 –

Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmian w uchwale nr XLVI/281/2002 Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie ustalania zasad polityki czynszowej

6352

1365 –

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie przyznania i zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów realizowanych w ramach zadań własnych gminy

6353

1366 –

Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany do uchwały nr 293/2001 Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 11 stycznia 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

6353

1367 –

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/359/2001 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku

6354

1368 –

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w formie inkasa, określenia inkasentów oraz wynagrodzenia inkasentów

6355

1369 –

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/29/99 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz zwolnień z opłaty na terenie miasta i gminy Jelcz-Laskowice

6356

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

1370 –

Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 27 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę nr 81/XV/99 z dnia 29 września 1999 r. w sprawie ustalenia zasad poboru i wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy

6357

1371 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 2 marca 2002 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Prusice

6357

1372 –

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 19 marca 2002 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej*

6358

UCHWAŁY RAD GMIN:

1373 –

Rady Gminy Sulików z dnia 26 stycznia 2002 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej

6359

1374 –

Rady Gminy Sulików z dnia 23 lutego 2002 r. o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej

6360

1375 –

Rady Gminy Oława z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Oława

6360

1376 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 28 lutego 2002 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłat administracyjnych

6361

1377 –

Rady Gminy w Mietkowie z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/110/2000 Rady Gminy w Mietkowie z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie opłaty administracyjnej

6361

1378 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIIL/365/2001 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej

6362

1379 –

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 15 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/222/01 z dnia 14 września 2001 r. w sprawie stosowania zwolnień w podatku od nieruchomości

6362

1380 –

Rady Gminy w Głogowie z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 196/2 w Grodźcu Małym

6363

1381 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XX/127/2001 Rady Gminy Mściwojów z dnia 9 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

6366

1382 –

Rady Gminy Marciszów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów

6366

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU:

1383 –

z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Miłkowice na 2002 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

6367

1384 –

z dnia 4 kwietnia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Złotoryja na 2002 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

6368

1385 –

z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Głuszyca na 2002 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

6369

1386 –

z dnia 10 kwietnia 2002 r. w sprawie opinii o prawidłowości sporządzonej prognozy kwoty długu Gminy Wądroże Wielkie

6370

ZARZĄDZENIA:

1387 –

Starosty Powiatu Świdnickiego z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu świdnickiego w 2002 roku

6371

1388 –

Prezydenta Wrocławia z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Wrocławia w 2002 roku

6371

INFORMACJA:

1389 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/314C/567/W/7/OWR/2002/TT z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa Usług Techniczno--Socjalnych w Jelczu-Laskowicach

6372

____________

* Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 17,68 zł