Wrocław, 30.10.2001 r..

Nr 140

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 1785–

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/165/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r.

6254

 1786–

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorców prowadzących i uruchamiających działalność w zakresie produkcji usług mających na celu utworzenie nowych miejsc pracy w gminie Świdnica – Miasto

6255

 1787–

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie ulg i zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców podejmujących działalność produkcyjną i usługową na obszarze „Świdnickiej Strefy Inwestycyjnej”

6259

 1788–

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie stawek opłat targowych oraz zasad ich poboru

6261

 1789–

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na niektórych drogach w mieście Złotoryja

6262

 1790–

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie emisji obligacji Miasta Wałbrzycha oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd Miasta

6264

 1791–

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXIII/722/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2000 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem komunalnym miasta oraz kryteriów wyboru osób, z którymi umowy najmu powinny być zawierane w pierwszej kolejności

6265

 1792–

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 6 lipca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/398/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 23 września 1999 r. w sprawie ustalenia  stawki  czynszowej  najmu  lokali  stanowiących  własny  zasób  Mieszkaniowy Towarzystwa Budownictwa Społecznego Wrocław spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

6273

 1793–

Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 20 sierpnia 2001 r. w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie miejskiej Bolesławiec

6274

 1794–

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/203/2000 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Dzierżoniowa

 6282

 1795–

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej

 6283

 1796–

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Lądek Zdrój

6283

 1797–

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, określenia zasad usytuowania na terenie gminy Lądek Zdrój punktów sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 6292

 1798–

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży na terenie gminy Mieroszów

 6292

 1799–

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Mieroszów

 6293

 1800–

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) do spożycia poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, trybu wydania i cofania zezwoleń, warunków sprzedaży napojów alkoholowych oraz wprowadzenia w niektórych miejscach zakazu spożywania napojów alkoholowych

6296

 1801–

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmian w statucie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno Zdrój

 6299

 1802–

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Szczawna Zdroju 

 6300

 1803–

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr L/519/98 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych jako odrębnych nieruchomości, w budynkach stanowiących własność Miasta Świdnica

 6301

 1804–

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 31 sierpnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/339/01 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia dla gruntów miasta Świdnicy stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości związanej z budową infrastruktury technicznej

 6301

 1805–

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 5 września 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej Nowa Ruda  

 6302

 1806–

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 6 września 2001 r. zmieniająca uchwałę nr VII/36/99 Rady Miasta i Gminy w Radkowie w sprawie Statutu Gminy Radków

 6320

 1807–

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 6 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/36/90 Rady Miasta i Gminy w Radkowie w sprawie Statutu Gminy Radków

 6320

 1808–

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej  

 6324

 1809–

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Bolków

 6325

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 17,56 zł