Wrocław, 06.10.2003 r..

Nr 191

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2711 –

Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli: doradców metodycznych i konsultantów zatrudnionych w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Kamiennej Górze, wchodzącym w skład Powiatowego Centrum Edukacji w Kamiennej Górze, pedagogów szkolnych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Kamiennogórskiego, logopedów i psychologów zatrudnionych w Zespole Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze.

17754

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2712 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Dzierżoniów.

17754

2713 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIV/411/98 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem Miasta.

17758

2714 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenu położonego w granicach określonych na rysunku planu stanowiącym załącznik do uchwały.

17758

2715 –

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie udzielania bonifikaty, rozkładania na raty oraz ustalenia umownej stawki oprocentowania rat przy sprzedaży Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgorzelcu nieruchomości pozostających w jej użytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe.

17764

2716 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr LII/98/2002 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli.

17764

2717 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/121/2003 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie ustanowienia stypendium Prezydenta Miasta Wałbrzycha.

17765

2718 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 4 września 2003 r. w sprawie bonifikaty oraz ustalenia umownej stawki oprocentowania rat przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości pozostających w ich użytkowaniu wieczystym.

17765

2719 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów w 2003 roku.

17766

2720 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 5 września 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Ząbkowice Śląskie z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.

17766

2721 –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 11 września 2003 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy Bardo.

17769

2722 –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 11 września 2003 r. w sprawie realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach.

17769

2723 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 11 września 2003 r. w sprawie sprostowania błędu w uchwale nr IX/91/2003 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Strzelin – Stare Miasto – obszar nr 1”.

17770

2724 –

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Złotoryi.

17771

2725 –

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej prawa własności gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Złotoryja, znajdujących się w ich użytkowaniu wieczystym i udzielania bonifikat od ceny zbycia.

17772

2726 –

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XVII/105/2000 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 14 kwietnia 2000 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody ożywionej.

17774

2727 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 15 września 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Ścinawa.

17774

2728 –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 16 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/69/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 1 lipca 2003 r. w spawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Karpacz.

17775

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

2729 –

Rady Miasta i Gminy Prusie z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłu – działka nr 417/3 obręb wsi Wszemirów, gmina Prusice.

17775

UCHWAŁY RAD GMIN:

2730 –

Rady Gminy w Jemielnie z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat wierzytelności należnych gminie i gminnym jednostkom organizacyjnym – do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz określenia szczegółowych zasad i trybu postępowania w tych sprawach.

17779

2731 –

Rady Gminy w Jemielnie z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

17780

2732 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Wisznia Mała.

17782

2733 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Szewce.

17786

2734 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Kryniczno.

17790

2735 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenengo terenu położonego we wsi Piotrkowiczki.

17794

2736 –

Rady Gminy Kłodzko z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Kłodzko.

17798

2737 –

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 2 września 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Pielgrzymka.

17798

2738 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 5 września 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.

17815

2739 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 11 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutu Gminy Ciepłowody.

17816

2740 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 11 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w Zespole Szkół Samorządowych w Ciepłowodach.

17816

2741 –

Rady Gminy Paszowice z dnia 11 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003-2008.

17817

2742 –

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 11 września 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy.

17817

2743 –

Rady Gminy Dobromierz z dnia 12 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/280/02 Rady Gminy Dobromierz z dnia 27 marca 2002 r. dotyczącej programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002–2006.

17818

2744 –

Rady Gminy Żórawina z dnia 16 września 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Mędłów, gmina Żórawina.

17821

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIA:

2745 –

zawarte w dniu 12 sierpnia 2003 r. pomiędzy Powiatem Wałbrzyskim a Gminą Jedlina Zdrój w sprawie powierzenia Gminie Jedlina Zdrój zadań z zakresu właściwości Powiatu.

17823

2746 –

zawarte w dniu 28 sierpnia 2003 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Lwóweckiego a Burmistrzem Gminy i Miasta Lwówek Śląski w sprawie powierzenia Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lwówku Śląskim zadań powiatowej Biblioteki Publicznej dla Powiatu Lwóweckiego.

17824

POSTANOWIENIE:

2747 –

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 23 września 2003 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Rady Gminy i Miasta w Bogatyni i Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia przed upływem kadencji.

17828

OBWIESZCZENIE:

2748 –

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 22 września 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski przeprowadzonych w dniu 21 września 2003 r.

17831

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 20,20 zł