Wrocław, 4.11.2002 r..

Nr 230

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3162 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 września 2002 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w ramach dożywiania uczniów w zakresie zadań własnych gminy

19889

3163 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 23 września 2002 r. w sprawie zatwierdzeniaregulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Stroniu Śląskim

19890

3164 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 23 września 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XI/134/99 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego za lokale mieszkalne będące w zasobach mieszkaniowych Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o

19896

3165 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 23 września 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/266/96 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 1 kwietnia 1996 r. w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świdnicy

19896

3166 –

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 26 września 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie

19905

3167 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek przy realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i zespołach szkolno-przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Kowary

19908

3168 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zwolnień od opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

19908

3169 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 188/97 z dnia 30 października 1997 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kowary

19909

3170 –

Rady Miasta w Świeradowie Zdroju z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój

19911

3171 –

Rady Miasta w Świeradowie Zdroju z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta nr I/1/2001 z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Świeradowie Zdroju

19914

3172 –

Rady Miasta w Świeradowie Zdroju z dnia 26 września 2002 r. w sprawie nadania nazwy dla nieruchomości gruntowej – “Skwer Unii Europejskiej”

19916

3173 –

Rady Miasta w Świeradowie Zdroju z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/49/2002 Rady Miasta w Świeradowie Zdroju z dnia 26 września 2002 r. w sprawie nadania nazwy dla nieruchomości gruntowej – “Skwer Unii Europejskiej”

19918

3174 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

19918

3175 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

19925

3176 –

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 9 października 2002 r. w sprawie “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”

19932

3177 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 9 października 2002 r. w sprawie przyjęcia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków”

19938

3178 –

Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 10 października 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/75/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu

19944

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

3179 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr 268/XL/2002 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

19944

3180 –

Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 12 września 2002 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002–2006

19945

3181 –

Rady Miasta i Gminy w Prochowicach z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Prochowice

19949

UCHWAŁY RAD GMIN:

3182 –

Rady Gminy Paszowice z dnia 29 sierpnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

19950

3183 –

Rady Gminy Krośnice z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Usług Komunalnych w Krośnicach

19950

3184 –

Rady Gminy Lubań z dnia 5 września 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań

19956

3185 –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 12 września 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

19959

3186 –

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 4 października 2002 r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu dostarczania wody” obowiązującym na obszarze gminy Dzierżoniów

19962

3187 –

Rady Gminy w Głogowie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu usług w zakresie dostawy wody pitnej i odbioru ścieków

19967

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIA:

3188 –

z dnia 10 października 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy Trzebnica a Zarządem Powiatu Trzebnickiego

19975

3189 –

z dnia 11 października 2002 r. zawarte pomiędzy Zarządem Miasta i Gminy Trzebnica a Zarządem Powiatu Trzebnickiego.

19976

INFORMACJA:

3190 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Harpen Polska Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

19976

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 21,66 zł