Wrocław, 14.08.2002 r..

Nr 175

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

2516 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie sprostowania błędu w tekście zarządzenia nr 87 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie dolnośląskim

13227

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2517 –

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - “Karta Nauczyciela” oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach prowadzonych przez Powiat Świdnicki

13227

2518 –

Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, a także opiekunów prawnych – w przypadku gdy dysponują dochodem dziecka, z opłat za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej powiatu polkowickiego

13231

2519 –

Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/179/02 Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia w powiecie polkowickim zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz dyrektorowi placówki socjalizacyjnej, a także tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz przez pedagoga placówki socjalizacyjnej oraz dyrektora placówki rodzinnej - będącego jednocześnie wychowawcą i wychowawcy zatrudnionego w placówce rodzinnej

13233

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2520 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 27 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Ponikwa

13233

2521 –

Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 25 maja 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Biała Woda

13237

2522 –

Rady Miejskiej w Bielawie z dnia 29 maja 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta położonej w rejonie Osiedla Południowego

13246

2523 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru “ul. Sikorskiego”, ograniczonego od wschodu linią kolejową, od północy granicą administracyjną miasta, od zachodu ul. Sikorskiego, od południa ul. Esperantystów w Świdnicy

13253

2524 –

Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLI/206/2001 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

13264

2525 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szwajcarską, Klecińską, Muchoborską, Duńską i linią kolejową we Wrocławiu

13265

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

2526 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem Gminy Środa Śląska

13274

UCHWAŁY RAD GMIN:

2527 –

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

13283

2528 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Racławice Wielkie

13284

2529 –

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie wysokości opłat za znakowanie zwierząt i wystawiania świadectw miejsca pochodzenia zwierząt

13292

2530 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia obejmującej działki nr 72 i 73 – obręb Źródła

13292

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

2531 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 8 sierpnia 2002 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Zespołowi Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.

13297

INFORMACJE:

2532 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie ubiegania się o koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła przez przedsiębiorcę P.H.U Termo-Instal Wiesław Kucab z siedzibą w Kłodzku

13301

2533 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.

13301

2534 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa “Ciepłownictwo” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Rudzie

13302

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 19,40 zł