Wrocław, 3.06.2002 r..

Nr 118

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1687 –

Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielania zniżek dla nauczycieli w szkołach i placówkach podległych Radzie Powiatu w Górze

9313

1688 –

Rady Powiatu w Górze z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 2/XXXVIII/02 Rady Powiatu w Górze z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zasad ustalania obowiązkowego wymiaru zajęć oraz udzielania zniżek dla nauczycieli w szkołach i placówkach podległych Radzie Powiatu w Górze

6314

1689 –

Rady Powiatu w Jaworze z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/109/99 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

9315

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1690 –

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 15 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/191/2001 z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

9317

1691 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących i uruchamiających działalność gospodarczą na terenie miasta Dzierżoniowa

9317

1692 –

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenie przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci w szkołach

9322

1693 –

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 5 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części wsi Olbrachcice

9323

1694 –

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali i budynków użytkowych ich najemcom lub dzierżawcom

9327

1695 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Polkowice w 2002 r. oraz zapewnienia im opieki

9328

1696 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały określającej zasady nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata

9329

1697 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Polkowicach

9329

1698 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

9332

1699 –

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 8 maja 2002 r. w sprawie określenia zasad zbywania ruchomego majątku trwałego likwidowanego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jelczu-Laskowicach

9333

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

1700 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXIX/276/2000 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 29 grudnia 2000 r. o zmianie uchwały nr XXVI/253/2000 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy i miasta Środa Śląska opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej

9334

1701 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 27 marca 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/305/01 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2001 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości i podatku rolnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy i miasta Środa Śląska

9335

UCHWAŁY RAD GMIN:

1702 –

Rady Gminy w Wińsku z dnia 22 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy w Wińsku nr XLII/287/2001 z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2002 rok oraz ustalenia warunków zwolnień od tego podatku

9335

1703 –

Rady Gminy Żórawina z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie statutu gminy

9336

1704 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 15 marca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Długołęka

9356

1705 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 11 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świdnica, obszaru położonego w obrębie wsi Lutomia Górna

9360

1706 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

9363

1707 –

Rady Gminy Żórawina z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych we wsi Żórawina

9363

1708 –

Rady Gminy Borów z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany w Statucie Gminy Borów

9368

1709 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

9368

1710 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na terenie gminy Mysłakowice

9369

INNE AKTY PRAWNE:

ANEKS DO POROZUMIENIA:

1711 –

do porozumienia z dnia 26 listopada 2001 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Miasta i Gminy Syców w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych

9370

POROZUMIENIE:

1712 –

z dnia 24 kwietnia 2002 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Zarządem Miasta i Gminy Gryfów Śląski w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o paszportach oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych

9371

DECYZJA:

1713 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 maja 2002 r. zmieniająca decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-820/206-A/16/2001/III/AŁ z dnia 15 listopada 2001 r.

9372

INFORMACJA:

1714 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 maja 2002 r. o decyzji nr OWR-820/ 141-A/6/2002/II/GM z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego zmiany taryfy dla ciepła “Energetyki” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie.

9373

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 17,05 zł