Wrocław, 18.03.2002 r..

Nr 32

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

790 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie miasta Kłodzka

2075

791 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/320/2001 z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy na terenie miasta Kłodzka

2075

792 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania przez Zarząd Miejski lokalami użytkowymi będącymi w zasobach komunalnych oraz ustalenia stawek czynszu za te lokale

2076

793 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/74/2001 Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania przez Zarząd Miejski lokalami użytkowymi będącymi w zasobach komunalnych oraz ustalenia stawek czynszu za te lokale

2078

794 –

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na terenie miasta i gminy Bolków

2079

795 –

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXV/240/01 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXVII/185/2000 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 17 listopada 2000 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w centrum miasta Bolkowa

2080

796 –

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie uregulowania nazewnictwa ulic na terenie miasta Boguszowa-Gorc

2081

797 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji zbiornika wodnego “Ryczeń”

2083

798 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi

2086

799 –

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

2090

800 –

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2002 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Głuszycy

2091

801 –

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 16 lutego 2002 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za świadczenia w formie dożywiania uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów

2099

802 –

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 22 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/47/2000 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 27 października 2000 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali i budynków użytkowych ich najemcom lub dzierżawcom

2100

803 –

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 25 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę nr I/5/00 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 28 stycznia 2000 r. w sprawie ustanowienia parkingów na terenie miasta i gminy Radków

2100

804 –

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania uczniom pomocy w formie dożywiania w ramach zadań własnych gminy

2102

805 –

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/189/2001 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 31 sierpnia 2001 r.

2103

806 –

Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/113/2000 Rady Miejskiej w Kudowie Zdroju z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad umieszczania reklam oraz sposobu ustalania i pobierania opłat za nie na budynkach i gruntach stanowiących własność komunalną oraz w pasach drogowych dróg publicznych zarządzanych przez gminę Kudowa Zdrój

2103

807 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/352/97 Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 16 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do żywienia dzieci

2104

808 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzelin

2104

809 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Wałbrzych

2107

810 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/6/98 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości

2108

811 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/5/98 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych

2109

812 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie stosowania bonifikat przy sprzedaży bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wałbrzych

2110

813 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad ustanawiania służebności dostępu do drogi publicznej

2110

814 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zasad wykorzystywania terenów stanowiących własność Gminy Wałbrzych na ogródki przydomowe i ustalania zasad czynszu dzierżawnego

2111

815 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/222/2001 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie polityki czynszowej na rok 2002 dotyczącej zasobów mieszkaniowych Gminy Wałbrzych

2112

816 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za koordynację rozkładów jazdy przedsiębiorców wykonujących przewóz regularny oraz za zmianę skoordynowanych rozkładów jazdy

2112

UCHWAŁY RAD GMIN:

817 –

Rady Gminy Miłkowice z dnia 28 grudnia 2001 r. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rzeszotary

2113

818 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 31 stycznia 2002 r. W sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Brzezina i Miękinia

2116

   

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 13,73 zł