Wrocław, 28.01.2002 r..

Nr 9

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

233 –

Rady Miejskiej w Legnicy z dnia 29 października 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu al. Rzeczypospo-
litej w Legnicy

728

234 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicami Chojnowską, Pancerną, Lotniczą i Samuela Bogumiła Lindego w Legnicy

735

235 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 października 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego części kompleksu po JAR, położonego pomiędzy ulicami Chojnowską, Pancerną, Artyleryjską, Saperską i terenem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy

742

236 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/235/01 w sprawie zmiany Statutu Gminy Stronie Śląskie

750

237 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Kowary, przyjętego uchwałą nr 188/97 z dnia 30 października 1997 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Kowary, zmienionego uchwałą nr XVI/101/00 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Kowary

750

238 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Legnicy

753

239 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 listopada 2001 r. zmieniająca Statut Legnicy

754

240 –

Rady Miasta Piechowice z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miasta Piechowice

754

241 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za wystawianie świadectw pochodzenia zwierząt na terenie miasta Bielawy

755

242 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi oraz dodatkowym oznaczaniem taksówek

755

243 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/334/98 Pełniącego Funkcję Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 18 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców

758

244 –

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie gminy Wołów

758

UCHWAŁY RAD GMIN:

245 –

Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

759

246 –

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących gminny zasób nieruchomości

761

247 –

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie gminy Podgórzyn

762

248 –

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części działki nr 330 we wsi Piersno wraz z sąsiadującymi drogami z przeznaczeniem na zakład utylizacji odpadów komunalnych

762

249 –

Rady Gminy Żórawina z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mnichowice

768

250 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów dla uczniów

775

251 –

Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych stanowiących własność gminy oraz gruntów z nimi związanych

776

252 –

Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali niemieszkalnych będących w zasobach gminy oraz gruntów z nimi związanych

778

253 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

779

254 –

Rady Gminy w Złotoryi z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ulg przy sprzedaży lokali mieszkalnych

779

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 13,76 zł