Wrocław, dnia 09.07.2001 r.

Nr 74

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO:

 953 

z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie uchylenia rozporządzeń Wojewody Dolno-śląskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2946

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

 954 

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 22 marca 2001 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego . .

 2947

 955 

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie zasad gospodarowa-nia majątkiem trwałym przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Złotoryi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2952

 956 

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie trybu postępowania
o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych . .

 2953

 957 

Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 25 maja 2001 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu ząbkowickiego, będących we władaniu powiatowych osób prawych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2955

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 958 

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Stronie Śląskie, gmina Stronie Śląskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2956

 959 

Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Strzegom, obręb Stanowice, obejmującego działkę nr 596/2 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2962

 960 

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Karpacza . .

 2966

 961 

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 1 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Miłoszycach, gmina Jelcz-Laskowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2969

 962 

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 6 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Kowary .

 2975

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

 963 

Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 23 kwietnia 2001 r. zmieniająca uchwałę
nr 97/X/99 Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za najem lokali mieszkalnych . . . . . . . . . . . . . .

 2978

 964 

Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta i gminy Trzebnica obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 23 września 2001 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2978

UCHWAŁY RAD GMIN:

 965 

Rady Gminy w Walimiu z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rzeczka w gminie Walim . . . . . . . . . .

 2979

 966 

Rady Gminy Oława z dnia 8 czerwca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/70/95 z dnia 28 marca 1995 r. Rady Gminy Oława w sprawie określenia gospodarki lokalami użytkowymi będącymi w zasobach mienia komunalnego oraz ustalenia stawek czynszu najmu na te lokale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2988

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

 967 

Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 27 czerwca 2001 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kobierzyce, Rady Gminy
w Malczycach i Rady Gminy w Wądrożu Wielkim przeprowadzonych w dniu
24 czerwca 2001 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 2988

 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 13,84 zł