Wrocław, 18.08.2003 r..

Nr 127

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD GMIN:

2262 –

Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Wądroże Wielkie, Wądroże Małe i Mierczyce

10165

2263 –

Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 11 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Postolice, Gądków, Jenków, Bielany i Budziszów Wielki

10184

2264 –

Rady Gminy w Cieszkowie z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia z tytułu poboru podatków stanowiących dochody gminy

10200

2265 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobierzyce

10201

2266 –

Rady Gminy w Kunicach z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Kunice

10216

2267 –

Rady Gminy w Platerówce z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Platerówka .

10227

2268 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso* .

10230

2269 –

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 8 lipca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Gminy Miłkowice

10231

2270 –

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 8 lipca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia gimnazjum w Miłkowicach

10232

2271 –

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie określenia sieci obwodów publicznych szkół w gminie Miłkowice

10233

2272 –

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 8 lipca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach

10234

2273 –

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 8 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków związanych z udzieleniem pomocy w formie gorącego posiłku dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum na terenie gminy w roku 2003

10234

2274 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 10/8 we wsi Mściwojów

10235

2275 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 7/1 we wsi Mściwojów

10239

2276 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 5/6 we wsi Mściwojów

10243

2277 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działki nr 312/3, 312/4, 312/5, (312/9, 312/10 – dr. dawna 312/2), 312/12 we wsi Mściwojów

10246

2278 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 305/7 we wsi Mściwojów

10250

2279 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 106 we wsi Niedaszów

10254

2280 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 107/2 i 107/4 we wsi Niedaszów .

10258

2281 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 517/1 we wsi Snowidza

10262

2282 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 379/15 we wsi Targoszyn

10267

2283 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego działkę nr 300/2 we wsi Targoszyn .

10271

2284 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” obowiązującego na terenie gminy Mściwojów

10275

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

2285 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 sierpnia 2003 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego .

10279

* Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 26,90 zł