Wrocław, 12.08.2003 r..

Nr 124

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIA:

2220 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/49/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze z dnia 16 listopada 1989 r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą “Rudawski Park Krajobrazowy” (Dz. Urz. Woj. Jel. Nr 16, poz. 209)

10128

2221 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 29 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zwalczania choroby zakaźnej – zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie miejscowości Wiadrów, gmina Paszowice, w powiecie jaworskim

10132

2222 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 28 z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Osiek Mały, gmina Żmigród, w powiecie trzebnickim

10132

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2223 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy ks. Kutrowskiego – osiedle J. Sobieskiego

10133

2224 –

Rady Miejskiej Zgorzelec z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Zgorzelec

10144

2225 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Gryfów Śląski

10162

2226 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany do uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 21 marca 2002 roku nr XXXII/225/2002 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Gryfów Śląski

10162

2227 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie określenia niektórych zasad gospodarki nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Gryfów Śląski

10163

2228 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Strzelin – Stare Miasto – obszar nr 2”

10165

2229 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Etap III przy ul. Uczniowskiej w Wałbrzychu

10177

2230 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 16 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania Stypendium Artystycznego Miasta Jawora

10178

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

2231 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII/87/99 Rady Gminy Prusice z dnia 27 sierpnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Prusice

10183

UCHWAŁY RAD GMIN:

2232 –

Rady Gminy Krośnice z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Krośnice

10183

2233 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i zespołach szkolno-gimnazjalnych, będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Kobierzyce

10184

2234 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Ligota Piękna

10184

2235 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Pierwoszów

10191

2236 –

Rady Gminy Zawonia z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewd. 57/12, 57/13 i 57/14 położonych w Niedarach na obszarze gminy Zawonia

10196

2237 –

Rady Gminy Zawonia z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Złotowie na obszarze gminy Zawonia

10199

2238 –

Rady Gminy Zawonia z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewd. 201/1 i 202/3 położonych w Zawoni

10202

2239 –

Rady Gminy Lubań z dnia 23 lipca 2003 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Lubań

10205

2240 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 lipca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

10206

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 20,10 zł