Wrocław, 18.04.2003 r..

Nr 44

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1038 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Goszów – gmina Stronie Śląskie – działki nr: 118/1, 118/2, 118/3.

3347

1039 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Młynowiec – gmina Stronie Śląskie – działki nr: 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 25/5 i część dz. nr 24/6.

3351

1040 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Sobótka w odniesieniu do terenów położonych we wsi Strzegomiany.

3356

1041 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Sobótka w odniesieniu do terenów położonych we wsi Strzegomiany.

3358

1042 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Sobótka w odniesieniu do terenów położonych we wsi Strzegomiany.

3361

1043 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Sobótka w odniesieniu do terenu położonego we wsi Sulistrowice.

3364

1044 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Sobótka w odniesieniu do terenu położonego we wsi Sulistrowice.

3367

1045 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Sobótka.

3370

1046 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu rekreacyjno--usługowego w rejonie projektowanego zbiornika retencyjnego w Starej Morawie.

3373

1047 –

Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na przyznane świadczenie w formie gorącego posiłku dla uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej oraz gimnazjum w 2003 r.

3380

1048 –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXXV/317/98 z dnia 9 marca 1998 r. dotyczącej zasad gospodarowania nieruchomościami Miasta i Gminy Bardo.

3381

1049 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

3381

1050 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi.

3383

1051 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Szczytna .

3384

1052 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz sprzedaży prawa użytkowania wieczystego.

3385

1053 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Szczytnej.

3388

1054 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/100/99 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głogowie.

3392

1055 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 25 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych.

3392

1056 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie ustanowienia uprawnień na rzecz nabywców nieruchomości oraz zwolnienia Burmistrza Miasta Polanica Zdrój z obowiązku zbywania nieruchomości w drodze przetargu.

3393

1057 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zmiany sieci szkół podstawowych od roku szkolnego 2003/2004 i granic ich obwodów.

3394

1058 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Kłodzko.

3395

1059 –

Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za posiłki w szkołach w 2003 roku.

3400

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1060 –

Rady Gminy i Miasta Nowogrodziec z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie dożywiania uczniów szkół w mieście i gminie Nowogrodziec i jego finansowania.

3400

UCHWAŁY RAD GMIN:

1061 –

Rady Gminy Stoszowice z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stoszowice.

3401

1062 –

Rady Gminy w Walimiu z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Walim.

3405

1063 –

Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr V/19/2003 Rady Gminy w Walimiu z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Walim.

3419

1064 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie utworzenia nowej jednostki pomocniczej Gminy – sołectwa Niegoszów z jednoczesną zmianą granic dotychczasowego sołectwa Wilków – Niegoszów.

3419

1065 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie utworzenia nowej jednostki pomocniczej Gminy – sołectwa Jakubów z jednoczesną zmianą granic dotychczasowego sołectwa Makowice.

3423

1066 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr LV/458/98 Rady Gminy Świdnica z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica.

3427

1067 –

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/71/99 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 24 czerwca 1999 r. w sprawie określenia zasad zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy.

3427

1068 –

Rady Gminy Sulików z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów.

3428

1069 –

Rady Gminy Sulików z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie zmian w uchwale nr V/43/2003 z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystania z gminnych obiektów kultury.

3429

1070 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach do wydawania decyzji administracyjnych.

3429

1071 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach do wydawania decyzji administracyjnych.

3430

1072 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Ozorzycach.

3430

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 21,00 zł