Wrocław, 6.11.2002 r..

Nr 232

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

3217 –

Rady Powiatu w Wołowie z dnia 19 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania dotacji na zadania oświatowe powiatu realizowane w placówkach oświatowych prowadzonych na terenie powiatu przez osoby prawne lub fizyczne *

20043

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3218 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 23 września 2002 r. w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i wyłapywania bezdomnych zwierząt.

20046

3219 –

Rady Miasta Lubania z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lubania

20047

3220 –

Rady Miasta Lubania z dnia 24 września 2002 r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2003 r. na terenie miasta Lubania

20048

3221 –

Rady Miasta Lubania z dnia 24 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/372/2002 z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na dożywianie uczniów uczęszczających do szkół podstawowych lub gimnazjów na terenie Gminy Miejskiej Lubań

20049

3222 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 września 2002 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

20049

3223 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Szklarska Poręba oraz dodatkowym oznaczeniem taksówek

20052

3224 –

Rady Miasta w Świeradowie Zdroju z dnia 26 września 2002 r. w sprawie ustalenia limitu wydawania nowych licencji na zarobkowy przewóz taksówką w roku 2003 na terenie gminy Świeradów Zdrój

20056

3225 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 27 września 2002 r. zmieniająca uchwałę nr VI/51/2001 Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie przyjęcia stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w podległych jednostkach działających na terenie gminy Ząbkowice Śląskie

20056

3226 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Nowej Rudzie

20057

3227 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 9 października 2002 r. w sprawie obowiązywania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Miasto Świdnica.

20064

3228 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 9 października 2002 r. w sprawie określenia na 2003 r. limitu wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

20069

3229 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/285/00 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie pobierania opłat za usługi świadczone przez przedszkola miejskie w Świdnicy

20069

* Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały.

3230 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 9 października 2002 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy nr XLIX/500/98 z dnia 30 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem miasta w zakresie dzierżaw gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego oraz stawek czynszu dzierżawnego

20070

3231 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji “Delfin” sp. z o.o. w Ząbkowicach Śląskich, ul. Powstańców Warszawy, obowiązującego na obszarze miasta i gminy Ząbkowice Śląskie.

20071

UCHWAŁY RAD GMIN:

3232 –

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 17 września 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 4,5% (za wyjątkiem piwa) z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

20076

3233 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 23 września 2002 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowa Ruda

20077

3234 –

Rady Gminy w Kamiennej Górze z dnia 24 września 2002 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kamienna Góra

20084

3235 –

Rady Gminy Lubin z dnia 27 września 2002 r. w sprawie podziału gminy Lubin na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

20087

3236 –

Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 27 września 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/153/01 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatku od posiadania psów

20088

3237 –

Rady Gminy Czernica z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne we wsi Chrząstawa Mała, gmina Czernica.

20089

3238 –

Rady Gminy Czernica z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne we wsi Jeszkowice, gmina Czernica.

20095

3239 –

Rady Gminy Czernica z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne we wsi Kamieniec Wrocławski, gmina Czernica

20100

3240 –

Rady Gminy Stoszowice z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 26/IX/2001 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 sierpnia 2001 r. o zmianie uchwały nr 51/XI/2000 z dnia 14 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Stoszowice dodatków do wynagradzania i nagród.

20105

    

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 17,62 zł