Wrocław, 23.05.2002 r..

Nr 101

TREŚĆ:
Poz.:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY:

1564 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 maja 2002 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 6 z dnia 15 lutego 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny w miejscowości Laskowa, gmina Szczytna, w powiecie kłodzkim

8106

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1565 –

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Lubańskiego

8106

1566 –

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Lubińskiego

8107

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1567 –

Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

8109

1568 –

Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Leśna

8109

1569 –

Rady Miasta Lubania z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego położonego przy ul. Głównej w Lubaniu

8111

1570 –

Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za niektóre świadczenia z pomocy społecznej

8122

1571 –

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr X/68/2001 z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Świeradowie Zdroju

8123

1572 –

Rady Miasta w Świeradowie Zdroju z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój

8123

1573 –

Rady Miasta w Kamiennej Górze z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra

8124

1574 –

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany do uchwały nr LXX/380/2002 z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra

8127

1575 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

8128

1576 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Siemianice

8128

1577 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Wilczyn

8130

1578 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Morzęcin Mały

8133

1579 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Osolin

8135

1580 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 20 marca 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rościsławice

8137

1581 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

8139

1582 –

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/219/2002 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 stycznia 2002 r.

8139

1583 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie dla obszaru działek nr 35/1, 33/4, 33/1, 34dr AM-11, w granicach oznaczonych na rysunku planu, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

8140

1584 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Krzeptów, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru położonego w granicach określonych na rysunku planu stanowiącym załącznik graficzny do uchwały

8144

1585 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego Strzeblowskich Kopalni Surowców Mineralnych Sp. z o.o. w Sobótce – “Pagórki Wschodnie”

8149

1586 –

Rady Miasta w Świeradowie Zdroju z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków poniesionych na pomoc w dożywianiu uczniów

8153

1587 –

Rady Miasta w Świeradowie Zdroju z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Świeradowa Zdroju nr IX/60/2001 z dnia 11 września 2002 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2001–2006 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy miejskiej Świeradów Zdrój

8153

1588 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wałbrzycha terenu położonego przy ul. Dworcowej

8154

1589 –

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolków

8157

1590 –

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XLIII/282/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi na terenie miasta i gminy Bolków

8159

1591 –

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kamienna Góra

8160

1592 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 17 kwietnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr 238/XXVII/01 Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Żmigrodzie

8165

1593 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 225/98 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowary

8169

1594 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/231/01 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie Lądka Zdroju

8169

1595 –

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 26 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę nr XLV/191/97 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 października 1997 r. w sprawie udzielania dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole pomocy w formie dożywiania i zasad zwrotu wydatków poniesionych na ten cel

8170

1596 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Szklarska Poręba

8170

1597 –

Rady Miasta w Świeradowie Zdroju z dnia 9 maja 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój

8173

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1598 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Prusicach

8173

UCHWAŁY RAD GMIN:

1599 –

Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego “Taczalin II” w obrębie wsi Taczalin w gminie Legnickie Pole

8174

1600 –

Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Nowa Wieś Legnicka obejmującego działkę nr 387/5 w gminie Legnickie Pole

8188

1601 –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr VI/69/99 Rady Gminy w Olszynie z dnia 27 października 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Olszyna dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

8190

1602 –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr I/2/98 Rady Gminy w Olszynie z dnia 28 stycznia 1998 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Olszynie

8190

1603

Rady Gminy w Olszynie z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XI/82/2001 Rady Gminy w Olszynie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr VI/69/99 Rady Gminy w Olszynie z dnia 27 października 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Olszyna dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych

8191

1604

Rady Gminy w Olszynie z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Olszyna

8191

1605

Rady Gminy w Platerówce z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie określenia zasad udzielenia pomocy uczniom w formie dożywiania oraz ustalenia zasad zwrotu wydatków ponoszonych na dożywianie

8192

1606 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wojnowice

8193

1607 –

Rady Gminy w Zawoni z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/ /161/98 Rady Gminy z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zwrotu wydatków przeznaczonych na dożywianie uczniów, realizowanych w ramach zadań własnych gminy

8195

1608 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Łagiewniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8195

1609 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych w prawo własności . . . . . . . . . . . .

 

8198

OBWIESZCZENIE:

1610 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 20 maja 2002 r. w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego “ZGPD-7” z siedzibą w Dzierżoniowie oraz przyjęcia Statutu Związku

8198

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 23,81 zł