Wrocław, 16.05.2002 r..

Nr 89

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

1462 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie uchylenia rozporządzeń Wojewody Dolnośląskiego: Nr 14 z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny w miejscowości Wolany, Gmina Szczytna, w powiecie kłodzkim, Nr 15 z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny w obwodzie łowieckim Nr 31, Gmina Dzierżoniów, w powiecie dzierżoniowskim

7377

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1463 –

Rady Powiatu w Legnicy z dnia 18 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez powiat legnicki wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

7378

1464 –

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców i opiekunów z opłat za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Bierutowie

7378

1465 –

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 22 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości Powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

7380

1466 –

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu świdnickiego

7381

1467 –

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w uchwale Nr XVIII/157/2000 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 4 października 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego

7382

1468 –

Rady Powiatu w Oławie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych

7382

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1469 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Oleśnickiej w Oławie

7384

1470 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Sobótka w odniesieniu do terenów położonych we wsi Sulistrowice

7388

1471 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Lwówek Śląski

7391

1472 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Sobótka w odniesieniu do terenów położonych we wsiach: Sulistrowice i Będkowice

7402

1473 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 5 marca 2002 r. w sprawie zwolnień od opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

7407

1474 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie wzoru formularza deklaracji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości i wykazu nieruchomosci

7407

1475 –

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie wysokości opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych

7411

1476 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania od obowiązku ich realizacji oraz ustalenia obowiązkowego tygodniowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli

7411

1477 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 23 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego “Cegiełka” Sp. z.o.o w Lubinie

7413

1478 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

7413

1479 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w rejonie osiedla “Nowy Górnik”

7414

1480 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania nazw ulic na projektowanym osiedlu domów jednorodzinnych w rejonie osiedla “Nowy Otok”

7416

1481 –

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/387/2002 Rady Miejskiej w Jelczu Laskowicach z dnia 8 marca 2002 roku w sprawie: określenia opłat za usługi przewozowe środkami gminnego transportu zbiorowego

7418

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1482 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Środzie Śląskiej pomiędzy ulicami: Cmentarną i Wierzbową

7418

UCHWAŁY RAD GMIN:

1483 –

1483 - Rady Gminy Czernica z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Krzyków, gmina Czernica

7424

1484 –

Rady Gminy Czernica z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Krzyków, gmina Czernica

7429

1485 –

Rady Gminy Czernica z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica na terenie wsi Łany

7434

1486 –

Rady Gminy Czernica z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica na terenie wsi Gajków

7438

1487 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Chojnowie

7442

1488 –

Rady Gminy Oława z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielania uczniom w 2002 r. pomocy w postaci dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na ten cel

7451

1489 –

Rady Gminy Jemielno z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, kierownika filii gimnazjum i pedagogów szkolnych

7453

1490 –

Rady Gminy Oława z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/359/2002 Rady Gminy Oława z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielenia uczniom w 2002 r. pomocy w postaci dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na ten cel.

7453

1491 –

Rady Gminy w Żukowicach z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w uchwale Rady Gminy Żukowice Nr XXII/149/97 z dnia 19 marca 1997 w sprawie określenia zasad przyznawania świadczeń z pomocy społecznej oraz zasad zwrotu tych świadczeń

7454

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

1492 –

z dnia 6 maja 2002 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezesem Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie w sprawie powierzenia zadań w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym należących do Wojewody Dolnośląskiego

7454

INFORMACJE:

1493 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzjach Nr WCC/421B/373/W/OWR/7/2002/TT i Nr PCC/440A/373/W/OWR/8/2002/TT z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w koncesjach “Miejskiej Gospodarki Komunalnej” Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła

7456

1494 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzjach Nr WCC/111A/746/W/OWR/6/2002/TT i Nr PCC/112A/746/W/OWR/7/2002/TT z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie zmian w koncesjach Fabryki Dywanów “Kowary” S.A. z siedzibą w Kowarach na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła

7456

1495 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wniosku Przedsiębiorstwa “INPRO” Sp. z o.o. we Wrocławiu z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła

7457

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 20,52 zł