3000

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W BOGATYNI

z dnia 5 sierpnia 2002 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz. U. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr XXI/178/2000 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 21 marca 2000 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia i uchwałą nr XXXIII/262/2001 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 10 kwietnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bogatynia nr XXI/178/2000 z dnia 21 marca 2000 r., Rada Gminy i Miasta w Bogatyni uchwala, co następuje:

Rozdział I: Przedmiot i zakres ustaleń planu
Rozdział II: Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów
Rozdział III: Zasady adaptacji istniejących funkcji i lokalizacji reklam
Rozdział IV: Zasady kształtowania układu komunikacyjnego i lokalizacji miejsc postojowych
Rozdział V: Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej
Rozdział VI: Szczególne warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska kulturowego
Rozdział VII: Szczególne warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony zdrowia ludzi
Rozdział VIII: Szczególne warunki zagospodarowania wynikające z potrzeb ochrony obszaru i terenu górniczego Turoszów – Bogatynia I
Rozdział IX: Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi w zakresie funkcji dopuszczalnych, zasad i warunków kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zasad podziału na działki budowlane oraz szczególnych warunków zagospodarowania
Rozdział X: Przepisy końcowe
Załącznik graficzny nr 1: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bogatynia
Załącznik graficzny nr 2: Miasto Bogatynia
Załącznik graficzny nr 3: Trzciniec, Zatonie
Załącznik graficzny nr 4: Jasna Góra
Załącznik graficzny nr 5: Opolno Zdrój
Załącznik graficzny nr 6: Kopaczów
Załącznik graficzny nr 7: Strefa Ekonomiczna "Porajów"
Załącznik graficzny nr 8: Porajów
Załącznik graficzny nr 9: Sieniawka
Załącznik graficzny nr 10: Krzewina
Załącznik graficzny nr 11: Lutogniewice
Załącznik graficzny nr 12: Bratków
Załącznik graficzny nr 13: Posada
Załącznik graficzny nr 14: Działoszyn
Załącznik graficzny nr 15: Wyszków
Załącznik graficzny nr 16: Wolanów