Wrocław, dnia 31.08.2001 r.

Nr 105

TREŚĆ:

Poz.:

 

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

 1374 –

Rady Powiatu w Wołowie z dnia 30 kwietnia 2001 r. w sprawie kwalifikowania oraz odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubiążu, jak również określenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat

 4688

 1375 –

Rady Powiatu w Wołowie z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych, w powiecie wołowskim

 4689

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 1376 –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Potworów – Mszanica”

 4690

 1377 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 29 czerwca 2001 r. zmieniająca uchwałę
nr IX/58/2000 Rady Miejskiej z dnia 29 września 2000 r. w sprawie przyjęcia stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz ustalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w podległych jednostkach działających na terenie gminy Ząbkowice Śląskie 

 4694

 1378 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 12 lipca 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

 4696

 1379 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 lipca 2001 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XIII/86/99 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 8 listopada 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Oława

 4696

 1380 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia obwodu do głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Domu Pomocy Społecznej w Ząbkowicach Śląskich

 4700

 1381 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie

 4700

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

 1382 –

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu związanego z budową wodociągu dla wsi Nielestno w obrębie Nielestno i Wleń

 4701

 1383 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy i Miasta Środa Śląska

 4704

 1384 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Rejonowym w Środzie Śląskiej dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 września 2001 r.

 4707

UCHWAŁY RAD GMIN:

 1385 –

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania

 4707

 1386 –

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec

 4708

 1387 –

Rady Gminy w Wiszni Małej z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Piotrkowiczki, obejmującego działki nr: 140, 141, 142/2, 395

 4711

 1388 –

Rady Gminy w Zawoni z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 602/3 i 602/4 położonych w Czeszowie, na obszarze gminy Zawonia

 4715

 1389 –

Rady Gminy w Zawoni z dnia 29 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 15 i 27 położonych
w Pstrzejowicach, na obszarze gminy Zawonia 

 4718

 1390 –

Rady Gminy Oława z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Oława

 4723

 

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-62-71

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 13,61 zł