naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 28.07.2004 r.

Nr 142

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2392 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach prowadzonych przez Miasto i Gminę Międzybórz

13201

2393 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego gminnych dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Świdnica

13202

2394 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy miasta Świdnicy

13203

2395 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie ustalenia zasad zarządu mieniem miasta w zakresie dzierżaw gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego oraz stawek czynszu dzierżawnego

13205

2396 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Kłodzka

13207

2397 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zespołu urbanistycznego Pracze Odrzańskie Zielone

13208

2398 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Legnicy

13217

2399 –

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie “MPZP Syców – Obszar C”

13217

2400 –

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie “MPZP Syców – Obszar D”

13223

2401 –

2401 - Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie “MPZP Syców – Obszar E”

13229

2402 –

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę nr IV/16/02 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 kwietnia 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

13233

2403 –

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie określenia zasad, rozmiaru zniżek i zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w placówkach oświatowych oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom, logopedom, psychologom i wymiaru zajęć w ramach etatu nauczycielom o różnym pensum, zatrudnionych w placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina

13233

2404 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Bielawa oraz określenia granic ich obwodów

13235

2405 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci gimnazjów prowadzonych przez gminę Bielawa oraz określenia granic ich obwodów

13236

2406 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/68/03 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Bielawa

13237

UCHWAŁY RAD GMIN:

2407 –

Rady Gminy Paszowice z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Paszowice – Centrum

13238

2408 –

Rady Gminy Paszowice z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego MPZP Zębowice

13266

2409 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zwolnienia od opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

13293

2410 –

Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dziadowa Kłoda

13293

2411 –

Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie z dnia30 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Radzowice

13299

2412 –

Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Lipka

13305

2413 –

Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dziadów Most

13311

2414 –

Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Miłowice

13317

2415 –

Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gołębice

13323

2416 –

Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dalborowice

13329

2417 –

Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Gronowice

13335

2418 –

Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Sołectwa Stradomia Dolna

13341

2419 –

Rady Gminy Krośnice z dnia 30 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/96/2000 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 kwietnia 2000 roku w sprawie ustalenia stawek opłat i zasad rozliczania świadczonych usług usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych

13347

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

2420 –

zawarte w dniu 13 lipca 2004 r pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Wójtem Gminy Świdnica w sprawie prowadzenia niektórych zadań w zakresie wynikającym z przepisów ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych

13347

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 51,00 zł