naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 29.06.2004 r.

Nr 122

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2137 –

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

11485

2138 –

Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłat za przeprawę promową przez rzekę Odrę w ciągu drogi powiatowej nr 1296 D (47706) w miejscowości Brzeg Dolny oraz ustalenia stawek za przewóz promem

11486

2139 –

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

11489

2140 –

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/25/04 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego

11490

2141 –

Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

11490

2142 –

Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

11491

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2143 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie rzek Widawy i Młynówki

11492

2144 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez gminę na terenie miasta Świebodzice

11498

2145 –

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XIII/74/99 Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 29 października 1999 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych

11499

2146 –

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedlinie Zdroju do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych

11500

2147 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie ustalenia opłaty za wywóz i składowanie nieczystości stałych z posesji gminnych (lokali mieszkalnych) na terenie gminy miejskiej Kłodzko

11500

2148 –

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 31 maja 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/26/01 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Szczawna Zdroju

11501

2149 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu

11502

2150 –

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu

11504

2151 –

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 8 czerwca 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/168/98 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Przemków .

11504

2152 –

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

11505

UCHWAŁY RAD GMIN:

2153 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie – obszar B

11506

2154 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów związanych z powierzchniową eksploatacją kopaliny ze złoża “Targowica”, położonych w granicach gminy Ciepłowody

11511

2155 –

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu oraz wskazania organów uprawnionych do umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Dzierżoniów, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, a także do udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności

11518

2156 –

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały Rady Gminy Dzierżoniów n r XI/124/03 z dnia 27 października 2003 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

11520

2157 –

Rady Gminy Dobromierz z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dobromierz

11521

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

2158 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 czerwca 2004 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorcy “Energetyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Lubinie

11526

OBWIESZCZENIE:

2159 –

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 14 czerwca 2004 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Strzelińskiego

11529

OGŁOSZENIE:

2160 –

Starosty Lwóweckiego w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Lwówku Śląskim

11529

INFORMACJA:

2161 –

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Fortum DZT Spółka Akcyjna z siedzibą w Wałbrzychu

11530

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 19,90 zł