naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 23.03.2004 r.

Nr 54

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1037 –

Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

4875

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1038 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 12 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zarezerwowanych pod “Zbiornik Sułów” wraz z miejscowościami Świętoszyn, Miłosławice i Koruszka.

4876

1039 –

Rady Miejskiej Szczawna Zdroju z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie zasad umieszczania reklam i pobierania opłat za ekspozycję reklam na terenach i obiektach komunalnych.

4912

1040 –

Rady Miejskiej Szczawna Zdroju z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XLIII/08/98 Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 26 marca 1998 r. w sprawie określenia niektórych zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi gminny zasób nieruchomości oraz nabywania nieruchomości do gminnego zasobu.

4913

1041 –

Rady Miejskiej Szczawna Zdroju z dnia 23 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVI/26/01 Rady Miejskiej w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży na terenie miasta Szczawna Zdroju.

4913

1042 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 23 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, które mają wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego

4914

1043 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

4914

1044 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Polanicy Zdroju.

4918

1045 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalania opłat pobieranych przez Gminę Polanica Zdrój w przypadku przejęcia przez Gminę obowiązku usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie udokumentują korzystania z usług gminnych jednostek organizacyjnych, bądź podmiotów gospodarczych zajmujących się usuwaniem odpadów oraz nie wywiązują się z obowiązku usuwania odpadów.

4923

1046 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta w Polanicy Zdroju.

4924

1047 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie nadania Statutu Młodzieżowej Radzie Miasta w Polanicy Zdroju.

4924

1048 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych.

4933

1049 –

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 26 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę nr 15/LIV/98 z dnia 6 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych.

4933

1050 –

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźnika procentowego ustalającego wysokość dodatku mieszkaniowego.

4934

1051 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości pozostających w ich użytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe.

4934

1052 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie udzielania bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

4935

1053 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXII/127/2000 Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 25 października 2000 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych.

4936

1054 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 marca 2004 r. w sprawie reorganizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie.

4936

UCHWAŁY RAD GMIN:

1055 –

Rady Gminy Oława z dnia 28 stycznia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Oława.

4937

1056 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ul. Szczepankowice Małe w Wierzbicach.

4939

1057 –

Rady Gminy w Ciepłowodach z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego na nieruchomości stanowiące własność gminy przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele rolne.

4945

1058 –

Rady Gminy Kotla z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Kotla z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

4945

1059 –

Rady Gminy Czernica z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/246/2001 Rady Gminy Czernica z dnia 22 listopada 2001 r. dotyczącej nazwy ulicy we wsi Gajków.

4947

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

1060 –

Starosty Górowskiego z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej we Wronińcu w 2004 roku.

4951

1061 –

Starosty Świdnickiego z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej na terenie powiatu świdnickiego w 2004 r.

4951

1062 –

Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie miasta Legnicy w 2004 roku.

4952

1063 –

Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 10 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie miasta Legnicy w 2004 roku.

4952

POSTANOWIENIE:

1064 –

Starosty Legnickiego z dnia 9 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej na terenie powiatu legnickiego w 2004 roku.

4953

SPRAWOZDANIE:

1065 –

z działania Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Dzierżoniowie w 2003 roku .

4953

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 30,80 zł