naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 02.03.2004 r.

Nr 41

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

776 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia18 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kuropatnik

3618

777 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Szczawin, gmina Strzelin .

3629

778 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Strzegów, gmina Strzelin .

3650

779 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dobrogoszcz, gmina Strzelin

3659

780 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

3666

781 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXI/515/2002 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 września 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2003–2007

3667

782 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

3667

783 –

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Wołów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

3668

784 –

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołów .

3676

785 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, przyznawania nagród dla nauczycieli oraz zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego .

3681

786 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom i nauczycielom (pełniącym funkcje kierownicze) szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pieszyce

3686

787 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych .

3688

788 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oborniki Śląskie .

3691

789 –

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Złotoryja .

3696

UCHWAŁY RAD GMIN:

790 –

Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chościszowice .

3697

791 –

Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraszowice .

3708

792 –

Rady Gminy w Jordanowie Śląskim z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jordanowie Śląskim .

3725

793 –

Rady Gminy Oława z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu we wsi Bystrzyca w gminie Oława .

3726

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

794 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 lutego 2004 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Regionalnego Przedsiębiorstwa Usługowego “Enterm” Sp. z o.o. z siedzibą w Kłodzku .

3731

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 41,00 zł