Wrocław, 25.09.2003 r..

Nr 180

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2642 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębach Domaszków i Długopole Górne.

16454

2643 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/15/02 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej dziennej na terenie gminy i miasta Kąty Wrocławskie.

16461

2644 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie przyjęcia programu Gminy Wrocław wspierania małych i średnich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Wrocławia.

16461

2645 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów rozwoju Mokronoska – Północ i Mokronoska – Zabrodzka część północna oraz zespołu urbanistycznego Klin Oporowski we Wrocławiu.

16463

2646 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/541/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

16480

2647 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz użytkownika wieczystego, jeżeli nieruchomość jest zbywana pod budownictwo mieszkaniowe.

16480

2648 –

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie zmian w uchwale nr X/60/2003 z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Polanicy Zdroju.

16481

2649 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/336/98 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 5 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi.

16481

2650 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/149/2000 z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Straży Miejskiej w Kłodzku.

16482

2651 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

16482

2652 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Żarów.

16486

2653 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Mrowiny.

16488

2654 –

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 4 września 2003 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieroszowie.

16490

2655 –

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

16493

UCHWAŁY RAD GMIN I MIAST:

2656 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepanów w obrębie geodezyjnym.

16493

2657 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych i zapewnienia im właściwej opieki

16524

UCHWAŁY RAD GMIN:

2658 –

Rady Gminy Męcinka z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 13 położonej w obrębie wsi Sichów, gmina Męcinka.

16524

2659 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 4 września 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Siechnicach.

16528

2660 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 4 września 2003 r. w sprawie określenia obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe na terenie gminy Święta Katarzyna .

16532

2661 –

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 9 września 2003 r. w sprawie zwolnienia od opłaty od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

16533

UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU KOMUNALNEGO:

2662 –

Zgromadzenia Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłat i zasad ich stosowania w komunikacji zbiorowej realizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Świdnicy.

16533

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU:

2663 –

z dnia 8 września 2003 r. w sprawie opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Żórawina na rok 2003.

16536

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 20,90 zł