Wrocław, 05.06.2003 r..

Nr 74

TREŚĆ:
Poz.:

 

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1601 –

Rady Powiatu w Oławie z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Oławskiego

6090

1602 –

Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat wierzytelności
z tytułu należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Trzebnickiemu i jednostkom organizacyjnym Powiatu Trzebnickiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa

6095

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1603 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru we Wrocławiu zawartego między ul. Z. Wróblewskiego, wschodnią i południową granicą działki nr 39/3 AM5 obręb Dąbie, ul. E. Wittiga, wschodnią granicą działki nr 3/5 AM3 obręb Dąbie, stopą wału rzeki Odry i wschodnią granicą działki nr 2/2 AM2 obręb Dąbie

6099

1604 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego nieruchomości przy
ul. A. Wiwulskiego 17, ul. Rzeźbiarskiej 1, 6 i 8 we Wrocławiu

6104

1605 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXXIV/1117/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Wrocław, działającej w formie jednostki budżetowej pod nazwą “Centrum Gospodarowania Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym”

6111

1606 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/1804/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na zachód od ul. Janowskiej w obrębie Pracze Odrzańskie we Wrocławiu

6112

1607 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/1805/02 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przepompowni ścieków sanitarnych Brochów we Wrocławiu

6113

1608 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr 225/98 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kowary

6114

1609 –

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Zawidów

6116

1610 –

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych

6124

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1611 –

Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu sołectwa wsi Koczurki

6125

UCHWAŁY RAD GMIN:

1612 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie ustalenia odpłatności od rodziców za świadczenia udzielane przez przedszkola

6129

1613 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Ozorowice

6129

1614 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rogoż

6134

1615 –

Rady Gminy Zagrodno z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zagrodno – Osiedle

6138

1616 –

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Kostomłoty obejmującego działki nr ewid. 593/53 i 113/6 obręb Piotrowice

6144

1617 –

Rady Gminy Oława z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bystrzyca

6148

1618 –

Rady Gminy Oława z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Gaj Oławski

6160

1619 –

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Krotoszyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

6166

1620 –

Rady Gminy Lubań z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Lubań

6166

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

1621 –

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 26 maja 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Stara Kamienica i do Rady Gminy Sulików przeprowadzonych w dniu 25 maja 2003 r.

6176

OGŁOSZENIA:

1622 –

Starosty Świdnickiego z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie zgłaszania kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

6177

1623 –

Starosty Zabkowickiego w sprawie zgłaszania kandydatów do powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

6178

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 22,20 zł