Wrocław, 19.05.2003 r..

Nr 61

TREŚĆ:
Poz.:

 

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1362 –

Rady Powiatu w Wołowie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców lub opiekunów prawnych z opłat za pobyt dziecka w Powiatowej Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej
w Godzięcinie oraz w Placówkach Rodzinnych znajdujących się na terenie powiatu wołowskiego.

4842

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1363 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Stawcu.

4844

1364 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Postolinie.

4852

1365 –

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej – Sołectwo Sokołowsko oraz Statutu Sołectwa Sokołowsko .

4859

1366 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Szklarska Poręba.

4864

1367 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia Regulaminu szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Legnicy.

4879

1368 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum nr 2 w Legnicy oraz ustalenia jego obwodu.

4882

1369 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum nr 9 w Legnicy oraz ustalenia jego obwodu.

4882

1370 –

Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia warunków zbywania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wojcieszów.

4883

1371 –

Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.

4884

1372 –

Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wojcieszowie.

4885

1373 –

Rady Miejskiej w Zgorzelcu z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy opłat w komunikacji miejskiej.

4886

1374 –

Rady Miejskiej z Chocinowie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie miasta i gminy Chocianów bezdomnych zwierząt i zapewnienia im właściwej opieki.

4886

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1375 –

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie zmiany załączników do uchwały Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw.

4887

1376 –

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie zasad polityki czynszowej w gminie Bogatynia.

4888

1377 –

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie przyjęcia “Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bogatynia w latach 2003–2008”

4890

1378 –

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 4 marca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bogatynia

4894

1379 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Gminy Świerzawa

4897

UCHWAŁY RAD GMIN:

1380 –

Rady Gminy Domaniów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Danielowice.

4900

1381 –

Rady Gminy Domaniów z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Sołectwa Pełczyce

4901

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

1382 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 maja 2003 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Harpen Polska Spółka z o.o.

4901

1383 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 6 maja 2003 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna

4904

ZARZĄDZENIE:

1384 –

Starosty Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu za rok 2003.

4909

OGŁOSZENIE:

1385 –

Starosty Kłodzkiego w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

4910

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 18,29 zł