Wrocław, 17.04.2003 r..

Nr 43

TREŚĆ:
Poz.:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1018 –

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Lubańskiego

3262

1019 –

Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 20 marca 2003 r. w sprawie zmiany statutu powiatu kamiennogórskiego

3265

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1020 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami turystyki i rekreacji na części działki nr 219 we wsi Stronie Śląskie, Gmina Stronie Śląskie

3265

1021 –

Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Wojcieszów

3269

1022 –

Rady Miejskiej w Wojcieszowie z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wojcieszów

3284

1023 –

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

3284

1024 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 24 lutego 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Stronie Śląskie

3285

1025 –

Rady Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Lubań, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

3300

1026 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Stanowicach – Gmina Strzegom

3307

1027 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom

3310

1028 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

3319

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

1029 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie poboru podatku: rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa

3319

1030 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 5 marca 2003 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum na terenie Miasta i Gminy Świerzawa

3320

UCHWAŁY RAD GMIN:

1031 –

Rady Gminy Głogów z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Głogów

3323

1032 –

Rady Gminy w Głogowie z dnia 21 marca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/27/2003 Rady Gminy w Głogowie z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Głogów

3335

1033 –

Rady Gminy Dobromierz z dnia 19 lutego 2003 r. w sprawie uchwały nr XLII/280/02 Rady Gminy Dobromierz z dnia 27 marca 2003 r. dotyczącej programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2002–2006

3335

1034 –

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie likwidacji szkół filialnych na terenie gminy Czarny Bór

3337

1035 –

Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

3338

1036 –

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie podatku od środków transportowych na rok 2003

3341

1037 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 13 marca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowa Ruda

3343

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 20,90 zł