Wrocław, 12.08.2002 r..

Nr 173

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIA:

2492 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Gorzesław, w powiecie oleśnickim

12985

2493 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie rocznych zadań ochronnych na rok 2002 w rezerwatach przyrody

12985

2494 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie powiększenia rezerwatu przyrody “Dalkowskie Jary” uznanego zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody

12996

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2495 -

Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXIII/130/2000 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 września 2000 r. dotyczącej zasad wynagradzania nauczycieli i przyznawania świadczeń socjalnych nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego

12996

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2496 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Sobótka

12998

2497 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu - Warsztatu Terapii Zajęciowej przy ul. Lwowskiej 20 oraz zmiany uchwały nr XI/371/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 1999 roku w sprawie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

13000

2498 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

13001

2499 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręba

13004

2500 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego osiedla “Rataje-Północ” w Oleśnicy, obejmującej obszar położony w rejonie ulic: Wielkopolnej, Pułaskiego, Kusocińskiego i Łasaka

13012

2501 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w odniesieniu do terenów położonych we wsi Strzegomiany

13016

2502 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Sobótka w odniesieniu do terenu położonego we wsi Będkowice

13019

2503 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru rozwoju Partynice-Południe oraz zespołu urbanistycznego Toru Wyścigów Konnych, w obrębie Partynice we Wrocławiu - część A

13022

2504 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego od południa granicą administracyjną miasta, od zachodu ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego, linią wyznaczoną przez tylną granicę działek przy ul. Oboźnej, Hufcowej, Zawiszy Czarnego, Klasztornej, Pawiej, od północy ul. Terenową, od wschodu linią równoległą do ul. Pawiej, częścią ul. Asfaltowej oraz linią równoległą do ul. Smardzowskiej w obrębie Wojszyce we Wrocławiu - część A

13031

2505 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego: ul. Walońską, pl. Walerego Wróblewskiego, ul. Romualda Traugutta, ul. Na Niskich Łąkach i nadbrzeżem rzeki Oława we Wrocławiu

13039

UCHWAŁY RAD GMIN:

2506 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie zasad obniżenia oraz zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjum, oraz zasad ustalenia etatu nauczyciela bibliotekarza i pedagoga

13053

2507 -

Rady Gminy Oleśnica z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Ostrowinie, działka nr 211/6 w gminie Oleśnica

13054

2508 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Biestrzyków (gmina Święta Katarzyna)

13059

2509 -

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie przyjęcia – uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków

13067

2510 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Świdnica

13071

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

2511 -

Przewodniczącego Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XXIII/130/2000 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 11 września 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i przyznawania świadczeń socjalnych nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego

13071

INFORMACJE:

2512 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/742E/11/W/OWR/2002/MB w sprawie zmiany koncesji

13082

2513 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/119A/695/W/OWR/2002/HC w sprawie cofnięcia koncesji przedsiębiorstwu Bester Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielawie

13082

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU:

2514 -

z dnia 18 lipca 2002 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2002 rok oraz prognozy kształtowania się długu publicznego Gminy w Dziadowej Kłodzie

13083

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.uwoj.wroc.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 23,94 zł