Wrocław, 13.02.2002 r..

Nr 17

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

419 –

Rady Miasta w Kamiennej Górze z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej dla mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kamienna Góra

1205

420 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 października 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótki w odniesieniu do terenu działek nr 26 AM 32 i 11 AM 33

1206

421 –

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zagospodarowania terenu, położonego w Kudowie Zdroju przy ulicy Słonecznej, w obrębie Nowy Zdrój, w granicach działek nr: 204, 205 i 206 AM-7

1209

422 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz za oczyszczanie ulic, placów i chodników

1212

423 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Szczytna miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

1212

424 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę nr 270/XXIII/97 Rady Gminy i Miasta w Żmigrodzie z dnia 18 kwietnia 1997 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na pomoc społeczną w zakresie zadań własnych i własnych o charakterze obowiązkowym gminy zmienioną uchwałą nr 340/XXXI/98 Rady Gminy i Miasta w Żmigrodzie z dnia 17 czerwca 1998 r

1215

425 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniająca uchwałę nr 248/XXI/96 Rady Gminy i Miasta Żmigród z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego

1215

426 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia maksymalnej ceny biletów komunikacji miejskiej na obszarze Gminy Miejskiej Dzierżoniów

1216

427 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

1218

428 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

1226

429 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Żmigrodzie

1232

430 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego

1247

431 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

1253

432 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Oleśnicy

1255

433 –

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Siekierczyn

1259

434 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 stycznia 2001 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia cen usług noclegowych świadczonych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Kłodzku

1265

435 –

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 21 stycznia 2002 r. zmieniająca uchwałę nr IX/30/00 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 6 września 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego . . .

1265

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

436 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2001 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/414/01 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

1266

UCHWAŁY RAD GMIN:

437 –

Rady Gminy w Zawoni z dnia 9 listopada 2001 r. w sprawie nadania statutu gminnej instytucji kultury

1267

438 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 193/ /XXXVII/01 Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smardzów

1269

439 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 194/ /XXXVII/01 Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Spalice

1270

440 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 195/ /XXXVII/01 Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Cieśle

1270

441 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 196/ /XXXVII/01 Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Polska

1271

442 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/ /XXXVII/01 Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Poniatowice

1271

443 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIIL/365/2001 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej

1272

444 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych

1272

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

445 –

Między Starostą Złotoryjskim a Gminą Miejską Złotoryja z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Złotoryja prowadzenia spraw należących do zakresu działania starosty jako organu administracji architektoniczno-budowlanej

1273

OBWIESZCZENIE:

446 –

Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2002 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Cieszkowie przeprowadzonych w dniu 27 stycznia 2002 r

1275

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena zł