Wrocław, 28.11.2001 r..

Nr 158

TREŚĆ:

Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

2176–

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu oleśnickiego

7494

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2177–

Rady Miejskiej Świeradowa Zdroju z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi

7495

2178–

Rady Miejskiej w Świeradowie Zdroju z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/70/2000 Rady Miejskiej w Świeradowie Zdroju z dnia 28 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków nauczycielom zatrudnionym w gminnych jednostkach organizacyjnych gminy, działających w zakresie oświaty w Świeradowie Zdroju

7496

2179–

Rady Miejskiej w Świeradowie Zdroju z dnia 28 sierpnia 2001 r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, warunków sprzedaży napojów alkoholowych, wprowadzenia stałego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych oraz trybu wydawania i cofania zezwoleń na ich sprzedaż

7497

2180–

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, warunków ich sprzedaży i wydawania zezwoleń

7499

2181–

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży

7499

2182–

Rady Miejskiej w Świeradowie Zdroju z dnia 11 września 2001 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2001–2006 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy miejskiej Świeradów Zdrój

7500

2183–

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 20 września 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Brzeg Dolny

7507

2184–

Rady Miejskiej w Świeradowie Zdroju z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr I/1/2001 z dnia 30 stycznia 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Świeradowie Zdroju

7525

2185–

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XXIX/164/97 z dnia 7 listopada 1997 r. dotyczącej określenia zasad zbywania nieruchomości gruntowych oraz zasad ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

7526

2186–

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 25 października 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

7527

2187–

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 25 października 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Świebodzicach

7528

2188–

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 25 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/537/01 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 21 stycznia 2001 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych
i użytkowych będących w zasobie nieruchomości Gminy Świebodzice

7532

2189–

Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 6 listopada 2001 r. o zmianie uchwały nr XXX/246/2000 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Bolesławcu

7532

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

2190–

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 20 września 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu związanego z wykonaniem zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Wleń

7533

2191–

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 września 2001 r. w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego w Środzie Śląskiej

7541

UCHWAŁY RAD GMIN:

2192–

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Dzierżoniów

7542

2193–

Rady Gminy Świdnica z dnia 18 października 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/233/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świdnica

7542

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

2194–

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 listopada 2001 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetycznego “Energetyka – Rokita” Spółka z o.o.
z siedzibą w Brzegu Dolnym

7543

 

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 14,61 zł