Wrocław, 09.11.2001 r..

Nr 147

TREŚĆ:

Poz.:

 

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO:

1952–

z dnia 24 października 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny w miejscowości Ścinawka Górna, gmina Radków, w powiecie kłodzkim

6784

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1953–

Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania mieniem stanowiącym własność lub będącym w użytkowaniu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na terenie powiatu ząbkowickiego

6785

1954–

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 16 października 2001 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie strzelińskim

6787

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1955–

Rady Miasta Lubania z dnia 18 kwietnia 2001 r. w sprawie regulaminu targowiska miejskiego

6788

1956–

Rady Miejskiej w Strzelinie z dnia 31 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelina obejmującej obszar ograniczony ulicami: Wolności, Wrocławską, Jana Pawła II, Pocztową, Mickiewicza

6790

1957–

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 6 września 2001 r. zmieniająca uchwałę nr V/29/97 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 27 maja 1997 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Radków miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

6798

1958–

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 6 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ziębice 

6799

1959–

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 września 2001 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla budowanego przez TBS Bielawa budynku przy ulicy Parkowej 17

6799

1960–

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 września 2001 r. w sprawie stosowania bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiących własność Gminy Bierutów

6800

1961–

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 27 września 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

6801

1962–

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 września 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/97/99 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 29 października 1999 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

6802

UCHWAŁY RAD GMIN:

1963–

Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Smardzów

6804

1964–

Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego wsi Spalice

6813

1965–

Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego wsi Cieśle

6822

1966–

Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego wsi Ligota Polska

6832

1967–

Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego wsi Poniatowice.

6841

1968–

Rady Gminy w Legnickim Polu z dnia 29 sierpnia 2001 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej .

6853

1969–

Rady Gminy w Głogowie z dnia 26 września 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej

6853

INNE AKTY PRAWNE:

Porozumienie:

1970–

zawarte w dniu 13 czerwca 2001 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Lubańskiego a Zarządem Miasta Lubań w sprawie powierzenia Miastu do prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego działającego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Lubaniu

6854

OBWIESZCZENIE:

1971–

Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 25 października 2001 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu w Świdnicy, Rady Miasta w Kamiennej Górze oraz Rady Miejskiej w Zgorzelcu

6856

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Wydziale Administracyjnym i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-61-22,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Morcinka 33A, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, pl. Słowiański 1, tel. 0-76/866-63-15,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, al. Wyzwolenia 24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54.

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 17,56 zł