D Z I E N N I K  U R Z Ę D O W Y
WOJEWÓDZTWA   DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 14 lutego 2000 r. Nr 5

Treść:

Poz.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY:

poz. 51

nr 1 z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie wyznaczenia stref ochronnych wokół miejsc rozrodu i regularnego przebywania chronionych gatunków zwierząt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211

ZARZĄDZENIE WOJEWODY:

poz. 52

nr 12 z dnia 2 lutego 2000 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miękinia w okręgu wyborczym nr 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

211

UCHWAŁA RADY POWIATU:

poz. 53

nr XVI/101/2000 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 stycznia 2000 r. w sprawie zmiany statutu powiatu dzierżoniowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

212

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

poz. 54

nr XVIII/133/99 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Bystrzyca Kłodzka w granicach działki nr 135 Obręb Centrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

213

poz. 55

nr XV/120/99 Rady Miejskiej Oleśnicy z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zmiany statutu gminy miejskiej Oleśnicy . . . . . . . . . . . .

216

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

poz. 56

nr IX/92/99 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 30 września 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w gminie Trzebnica, obręb Raszów, obejmującego część działki nr 5/3 wraz z przyległymi drogami . . .

216

poz. 57

nr X/100/99 Rady Miasta i Gminy Trzebnica z dnia 28 października 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Trzebnica, położonego w obrębie Szczytkowice, obejmującego część działki nr 75 . . . . . . . . . . . . . . .

219

poz. 58

nr XIV/110/99 Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w statucie miasta i gminy Wiązów oraz uchwalenia jego jednolitego tekstu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

222

UCHWAŁY RAD GMIN:

poz. 59

nr 47/IX/99 Rady Gminy Stoszowice z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii elektroenergetycznej 400 kV i przebudowy linii 220 kV na 400 kV na kierunku Dobrzeń – Świebodzice . . . . . . . . . . . . . . . . . .

240

poz. 60

nr XIV/94/99 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 listopada 1999 r. w sprawie zmiany części uchwały nr III/12/98 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 10 grudnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Jerzmanowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

243

poz. 61

nr 113/99 Rady Gminy w Kłodzku z dnia 26 listopada 1999 r. w sprawie zmian do statutu gminy Kłodzko . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

243

poz. 62

nr XII/104/99 Rady Gminy w Marcinowicach z dnia 10 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

246

poz. 63

nr XII/74/00 Rady Gminy w Cieszkowie z dnia 24 stycznia 2000 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego statutu gminy Cieszków .

249

DECYZJA:

poz. 64

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 stycznia 2000 r. nr OWR-820/1511-B/6/99/DT zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla przedsiębiorstwa “Kaz – Dolzamet” S.A. z siedzibą w Chojnowie .

258

INFORMACJA:

poz. 65

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 stycznia 2000 r. o decyzji nr WCC/829/146/W/3/2000/JŻ i PCC/880/146/W/3/2000/JŻ w sprawie udzielenia koncesji na wniosek przedsiębiorstwa energetycznego “SKT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Klimasa 46 we Wrocławiu na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła w okresie od dnia 20 stycznia 2000 r. do dnia 20 stycznia 2010 r. .

261

POSTANOWIENIE:

poz. 66

nr 3 Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2000 r. w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego o odwołanie Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej przed upływem kadencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

261

 

Wydawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru – naczelny redaktor Elżbieta Szydłowska
Organizacja druku i kolportaż: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela
Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 lutego 2000 r. w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362