D Z I E N N I K  U R Z Ę D O W Y
WOJEWÓDZTWA   DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 11 lipca 2000 r. Nr 25

Treść:

Poz.:

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY:

poz. 390

nr 8 z dnia 3 lipca 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1123

ZARZĄDZENIE WOJEWODY:

poz. 391

nr 93 z dnia 5 lipca 2000 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Pieszycach w okręgu wyborczym nr 1, Rady Gminy w Gaworzycach w okręgu wyborczym nr 1, Rady Gminy w Platerówce w okręgu wyborczym nr 3 oraz Rady Gminy Wińsko w okręgu wyborczym nr 7 . . . . . . . . . . . . . . .

1124

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

poz. 392

nr XXVI/128/2000 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Lubańskiego . . . . . . . . .

1125

poz. 393

nr XVI/88/2000 Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 30 czerwca 2000 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Trzebnickiego uchwalonego uchwałą Nr III/7/98 z dnia 30.12.1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Trzebnickiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1125

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

poz. 394

nr XXII/159/2000 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 18 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Bolków . . .

1126

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

poz. 395

nr XXI/126/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prochowice . . . . . .

1130

poz. 396

nr XXI/127/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zasad przebiegu sieci gazowej w mieście Prochowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1148

poz. 397

nr XXI/128/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice w obrębie Mierzowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1151

poz. 398

nr XXI/129/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice w obrębie Lisowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1157

poz. 399

nr XXI/130/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice w obrębie Rogów Legnicki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1165

poz. 400

nr XXI/131/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice w obrębie Kwiatkowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1168

poz. 401

nr XXI/132/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice w obrębie Kawice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1172

poz. 402

nr XXI/133/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice w obrębie Cichobórz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1179

poz. 403

nr XXI/134/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice w obrębie Golanka Dolna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1181

poz. 404

nr XXI/135/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice w obrębie Dąbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1186

poz. 405

nr XXI/136/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Prochowice w obrębie Szczedrzykowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1188

poz. 406

nr XXI/137/2000 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 18 kwietnia 2000 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zasad przebiegu sieci gazowej w gminie Prochowice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1190

UCHWAŁY RAD GMIN:

poz. 407

nr XXI/396/2000 Rady Gminy Lubin z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych Gminy Lubin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1192

poz. 408

nr XXI/397/2000 Rady Gminy Lubin z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Lubin . . . . . . . .

1193

poz. 409

nr XXVII/233/2000 Rady Gminy Świdnica z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Świdnica . . . . . . . . . . . . . . . .

1194

DECYZJA:

poz. 410

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 czerwca 2000 r. nr OWR-820/44-A/8/2000/I/GM zatwierdzająca taryfę dla ciepła Bielawskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej “BEPEC” Spółka z o.o. z siedzibą w Bielawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1210

 

Wydawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru – naczelny redaktor Agata Stawinoga
Organizacja druku i kolportaż: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela
Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 6 lipca 2000 r. w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362