D Z I E N N I K  U R Z Ę D O W Y
WOJEWÓDZTWA   DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 14 marca 2000 r. Nr 10

Treść:

Poz.

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY:

poz. 149

nr 2 z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

473

ZARZĄDZENIA WOJEWODY:

poz. 150

nr 29 z dnia 8 marca 2000 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Pielgrzymka w okręgu wyborczym nr 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

474

poz. 151

nr 30 z dnia 9 marca 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

475

poz. 152

nr 33 z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Siekierczyn w okręgu wyborczym nr 1 oraz Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej w okręgu wyborczym nr 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

475

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

poz. 153

nr III/37/98 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług, mieszkalnictwa i komunikacji w Wałbrzychu . . . . . .

476

poz. 154

nr III/38/98 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 11 grudnia 1998 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług ogólnomiejskich, handlu, rzemiosła nieuciążliwego, mieszkalnictwa, zieleni i komunikacji w Wałbrzychu . . . . . . . . . . .

488

poz. 155

nr II/9/99 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Radkowie ul. Jagiellońska 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

510

poz. 156

nr II/10/99 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Ścinawce Dolnej 21a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

510

poz. 157

nr II/11/99 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Ścinawce Średniej ul. W. Sikorskiego 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

511

poz. 158

nr II/12/99 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej w Wambierzycach ul. Szpitalna 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

511

poz. 159

nr II/13/99 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Radków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

512

poz. 160

nr II/14/99 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Radkowie ul. Jagiellońska 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

512

poz. 161

nr II/15/99 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum w Ścinawce Średniej ul. W. Sikorskiego 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

513

UCHWAŁY RAD GMIN:

poz. 162

nr XIV-65/99 Rady Gminy w Dobroszycach z dnia 28 października 1999 r. w sprawie zmian w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroszyce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

514

poz. 163

nr VII/103/99 Rady Gminy w Olszynie z dnia 15 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Olszyna . . . . . . . . . . . . . . . . .

518

poz. 164

nr XV/159/99 Rady Gminy Prusice z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłu – działka nr 96/7 obręb Prusice . .

533

poz. 165

nr XIV/125/2000 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 27 stycznia 2000 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec . . .

536

poz. 166

nr XX/102/2000 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie zmiany statutu gminy Kobierzyce . . . . . . . . . . . . . . . . . .

539

DECYZJE:

poz. 167

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 marca 2000 r. nr OWR-820/141-A/15/2000/DT zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla “Energetyki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

539

poz. 168

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 3 marca 2000 r. nr OWR-820/1701-A/8/2000/DT zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Kompanii Spirytusowej “Wratislavia” Polmos Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

543

INFORMACJA:

poz. 169

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 października 1999 r. o decyzji nr PCC/681A/1707/W/3/99/AD i WCC/648A/1707/W/3/99/AD w sprawie cofnięcia na wniosek Przedsiębiorstwa Eksploatacji Wód Aqakonrad S.A. z siedzibą w Iwinach koncesji na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

546

OBWIESZCZENIE:

poz. 170

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 marca 2000 r. w sprawie sprostowania błędów w tekstach aktów prawnych ogłoszonych w wojewódzkim dzienniku urzędowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

547

 

Wydawca: Dolnośląski Urząd Wojewódzki
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1
Redakcja: Wydział Prawny i Nadzoru – naczelny redaktor Elżbieta Szydłowska
Organizacja druku i kolportaż: Wydział Administracyjny i Obsługi Obywatela
Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 marca 2000 r. w Zakładzie Obsługi Urzędu
50-951 Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362