naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 19.05.2004 r.

Nr 90

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1634 –

Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie wysokości opłat oraz zasad pobierania odpłatności za usługi świadczone przez Szkolne Schroniska Młodzieżowe.

8291

1635 –

Rady Powiatu w Oławie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia i nagród nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Oławskiego.

8293

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1636 –

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych w granicach administracyjnych Miasta Boguszowa-Gorc na cele niezwiązane z budową, przebudowa, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

8299

1637 –

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i usługowych dla ludności na terenie gminy Boguszów-Gorce.

8300

1638 –

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad zbywania w drodze bezprzetargowej lokali i budynków użytkowych będących własnością Gminy Boguszów-Gorce.

8302

1639 –

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości rolnych w trybie bezprzetargowym na terenie Gminy Boguszów-Gorce.

8303

1640 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej i za korzystanie z gminnego składowiska odpadów.

8304

1641 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 marca 2004 r. zmieniająca uchwałę nr 9/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie zwolnienia od opłat stałych wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz wniosków o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

8305

1642 –

Rady Miasta w Jedlinie Zdroju z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jedlina-Zdrój.

8306

1643 –

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Niemcza.

8311

1644 –

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Ziębice z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych.

8327

1645 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w Kątach Wrocławskich.

8330

1646 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w Sadowicach.

8332

1647 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia w Kątach Wrocławskich strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania.

8334

1648 –

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 kwietnia 2004 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/87/99 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 7 kwietnia 1999 r. w sprawie ustalenia sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów i szkół podstawowych na terenie miasta i gminy Środa Śląska.

8335

1649 –

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

8335

UCHWAŁY RAD GMIN:

1650 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części środkowo-zachodniej wsi Wysoka – obszar A.

8336

1651 –

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

8345

1652 –

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących gminny zasób nieruchomości.

8346

1653 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia obwodów i sieci publicznych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Święta Katarzyna.

8346

1654 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Siechnicach.

8348

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

1655 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2004 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

8350

stopka.gif (27552 bytes)

nakład 78 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena 24,20 zł