naglowek.gif (12977 bytes)

Wrocław, 09.01.2004 r..

Nr 4

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

77 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/32/2001 Rady Miejskiej w Oławie dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie uchwalenia regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych oświaty w Gminie Miejskiej Oława.

389

78 –

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Syców.

390

79 –

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 2 października 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/82/03 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Syców.

394

80 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego “INWESTOR” S.A. z siedzibą w Górze.

395

81 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/246/2001 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Oleśnicy.

395

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

82 –

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiązowie.

396

83 –

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 29 października 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Wiązów z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

400

84 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2003 r. zmieniająca uchwalę nr X/76/96 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 30 grudnia 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego.

401

85 –

Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Środa Śląska.

402

UCHWAŁY RAD GMIN:

86 –

Rady Gminy Ruja z dnia 11 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy przebiegu telekomunikacyjnego kabla światłowodowego na dz. nr: 244/4, 246/1, 246/2, 246/3, 331, 332 w obrębie Komorniki, gmina Ruja.

403

87 –

Rady Gminy Ruja z dnia 11 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej na działce 378/1 i upraw polowych na działce nr 378/2 w obrębie Lasowice, gmina Ruja.

409

88 –

Rady Gminy Ruja z dnia 11 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej na działce nr: 45/2, 46/1 w obrębie Polanka, gmina Ruja.

414

89 –

Rady Gminy Ruja z dnia 11 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej na działce nr 46/5 (część), 68/2, 107/2, zabudowy zagrodowej na działce nr 66 i upraw polowych na działce nr 46/5 (część) w obrębie Rogoźnik, gmina Ruja.

419

90 –

Rady Gminy Ruja z dnia 11 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składowiska odpadów komunalnych (powiększanie składowiska gminnego) i terenów rolnych na działkach nr: 230, 231/1 (nowy podział 230/1, 230/2, 231/3, 231/5, 231/6 231/7 231/8) położonych w obrębie Rogoźnik, gmina Ruja.

424

91 –

Rady Gminy Ruja z dnia 11 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składowiska odpadów komunalnych na działce nr 252/7 (powiększenie składowiska gminnego) położonej w gminie Ruja – obręb Ruja.

429

92 –

Rady Gminy Ruja z dnia 11 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy przebiegu telekomunikacyjnego kabla światłowodowego na działkach nr: 26D, 86/1, 138/3, 233D, 438D w obrębie Ruja, gmina Ruja.

434

93 –

Rady Gminy Ruja z dnia 11 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkaniowo-usługowej na działce nr: 107/1 i 107/2 w obrębie Tyniec Legnicki, gmina Ruja.

441

94 –

Rady Gminy Ruja z dnia 11 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składowiska odpadów komunalnych (powiększenie składowiska gminnego) na działce nr: 356/3 położonej w obrębie Wągrodno, gmina Ruja.

446

95 –

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 15 października 2003 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu do wydawania decyzji administracyjnych.

451

96 –

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 15 października 2003 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych osobie wskazanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu.

451

97 –

Rady Gminy w Udaninie z dnia 28 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Udanin.

452

98 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 października 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Malin.

466

99 –

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 14 listopada 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla terenów górniczych “Rudna I” oraz “Rudna II” w granicach gminy Grębocice.

470

100 –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/33/2003 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 10 marca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jerzmanowa.

486

101 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Siechnicach.

486

102 –

Rady Gminy Czernica z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Dobrzykowice, Kamieniec Wrocławski.

488

103 –

Rady Gminy w Jemielnie z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały nr XIII/68/03 Rady Gminy Jemielno z dnia 30 września 2003 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003–2007 oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Jemielno.

491

104 –

Rady Gminy w Malczycach z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat z tytułu usuwania odpadów komunalnych na terenie wsi gminy Malczyce

492

105 –

Rady Gminy w Malczycach z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

493

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIA:

106 –

aneks nr 4 z dnia 3 listopada 2003 r. do porozumienia z dnia 8 października 2001 r. zawartego pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą i Miastem Środa Śląska w sprawie powierzenia zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Środa Śląska.

497

107 –

zawarte w dniu 24 listopada 2003 r. pomiędzy Burmistrzem Gminy Trzebnica a Zarządem Powiatu Trzebnickiego w sprawie pokrycia części kosztów funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy.

498

OBWIESZCZENIE:

108 –

Przewodniczącego Rady Gminy Jemielno z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Jemielno z dnia 30 września 2003 r. nr XIII/68/03 dotyczącej uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2003–2007 oraz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej gminy Jemielno.

499

stopka.gif (27552 bytes)

nakład  70 egz

PL ISSN 0239-8362

Cena  44,30 zł