Wrocław, 12.11.2003 r..

Nr 208

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2963 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Stronie Śląskie.

19253

2964 –

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie poboru opłaty targowej stanowiącej dochód gminy, określenia osoby uprawnionej oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasenta.

19254

2965 –

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej .

19255

2966 –

Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej.

19255

2967 –

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/31/03 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków i opłat lokalnych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

19256

2968 –

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Zgorzelca.

19257

2969 –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/345/2002 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

19261

2970 –

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 4 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego “w skrócie MPZP ŚLIZÓW” .

19262

2971 –

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 4 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego “w skrócie MPZP KOMORÓW”.

19279

2972 –

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 4 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego “w skrócie MPZP WIOSKA” .

19294

2973 –

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/59/03 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie poboru podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa oraz ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów.

19307

2974 –

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 11 września 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.

19307

2975 –

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 12 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, terenu położonego w Kudowie Zdroju, przy ulicy Fredry i Nad Potokiem, w Obrębie Słone w granicach działek nr: 239/4, 240/2, 241/2.

19313

2976 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 września 2003 r. w sprawie określenia limitu nowych licencji na wykonywanie krajowego drogowego przewozu osób taksówkami osobowymi.

19316

2977 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 września 2003 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Bielawa.

19316

2978 –

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy numerów porządkowych nieruchomościom zabudowanym położonym w Ziębicach, obręb Zachód.

19317

2979 –

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 września 2003 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości.

19319

2980 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Nr 1.

19321

2981 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Nr 2.

19324

2982 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Nr 3.

19328

2983 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 października 2003 r. w sprawie nadania Statutu Osiedla Nr 4.

19332

UCHWAŁY RAD GMIN:

2984 –

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego.

19335

2985 –

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 8 lipca 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso*.

19336

2986 –

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 9 września 2003 r. o zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

19336

2987 –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 8 sierpnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe związane z wydawaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów lub studium.

19337

2988 –

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 2 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pielgrzymka nr V/32/2003 z dnia 12 marca 2003 r. w sprawie powołania inkasentów i ustalenia dla nich wynagrodzenia za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego.

19338

2989 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 4 września 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/76/03 z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

19338

2990 –

Rady Gminy Zawonia z dnia 26 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe wykonywane przez Urząd Gminy Zawonia.

19339

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

2991 –

zawarte w dniu 15 października 2003 r. pomiędzy Powiatem Legnickim a Gminą Legnica w sprawie powierzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej.

19340

DECYZJA:

2992 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 października 2003 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Wielobranżowego DZT BUILDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świebodzicach.

19341

*Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła częściową nieważność uchwały.

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 22,30 zł