Wrocław, 13.06.2003 r..

Nr 80

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1686 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Wrocław

6514

1687 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia nazw ulic na terenie Wrocławia

6515

1688 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie pojazdów z drogi i ich parkowanie

6520

1689 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/541/00 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 lutego 2000 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej

6522

1690 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Głogów

6522

1691 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej i za korzystanie z gminnego składowiska odpadów

6525

1692 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 27 maja 2003 r. zmieniająca uchwałę nr 17/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Strzegom

6526

1693 –

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 27 maja 2003 r. uchylająca uchwałę nr 55/2000 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego oraz lokalu socjalnego w 2001 r.

6527

1694 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców

6527

UCHWAŁY RAD GMIN:

1695 –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Marcinowice

6529

1696 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Witoszów Dolny, gmina Świdnica

6543

1697 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Krzczonów, gmina Świdnica

6546

1698 –

Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji złoża “Nowe Jaroszowice” w obrębie wsi Suszki, gmina Bolesławiec

6549

1699 –

Rady Gminy w Bolesławcu z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Dolny

6554

1700 –

Rady Gminy Kłodzko z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kłodzko

6575

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJA:

1701 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji w sprawie zmiany terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pieńsku

6578

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 18,00 zł