Wrocław, 28.02.2003 r..

Nr 18

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

504

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie ponownego przeliczenia głosów w wyborach do Rady Gminy Oława w okręgu wyborczym Nr 5

 

  1531

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

505

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie określenia liczby wydawanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką w roku 2003

  1531

506

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla “Złota Podkowa” w Głogowie

  1532

507

Rady Miejskiej Jaworzyny Śląskiej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Jaworzyna Śląska

  1538

508

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

  1541

509

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia opłat za umieszczanie i składowanie odpadów na składowisku odpadów innych jak niebezpieczne i obojętne przy ul. Sierpowej w Kłodzku

  1548

510

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/244/2001 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 stycznia 2001 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań gminnych

  1551

511

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LX/369/2002 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zasobu mieszkaniowego oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kłodzko

  1552

512

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 7 lutego 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Miasta i Gminy Chocianów stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/203/2000 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Chocianów

  1552

513

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 7 lutego 2003 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie

1553

UCHWAŁY RAD GMIN:

514

Rady Gminy Rudna z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rudna w obrębach Chobienia, Ciechłowice, Gwizdanów, Juszowice, Kliszów, Koźlice, Mleczno, Naroczyce, Nieszczyce, Radoszyce, Rudna, Rynarcice i Toszowice

1554

515

Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Pęcław miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

1585

516

Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie ustalenia preferencyjnych warunków zbywania lokali mieszkalnych i domów mieszkalnych

1585

517

Rady Gminy w Miękini z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Miękinia z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

1586

518

Rady Gminy w Miękini z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Pisarzowice

1587

POROZUMIENIE:

519

z dnia 5 lutego 2003 r. zawarte pomiędzy Gminą Dobroszyce a Gminą Oleśnica w sprawie powierzenia zarządu wodociągu grupowego Jenkowice oraz budowy stacji uzdatniania wody w obrębie Jenkowice

1590

INNE AKTY PRAWNE:

SPRAWOZDANIA:

520

Starosty Głogowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2002

1591

521

Starosty Lubańskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2002

1592

522

Starosty Oleśnickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za okres
7 czerwca 2002 – 31 grudnia 2002 r

1593

523

Z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście Wałbrzyskim za 2002 rok

1593

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU:

524

z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy i Miasta Węgliniec na 2003 rok prognozy kwoty długu

1594

525

z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu miasta Lubań na 2003 rok prognozy kwoty długu

1595

526

z dnia 3 lutego 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu miasta Piechowice na 2003 rok prognozy kwoty długu

1596

527

z dnia 4 lutego 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Kamienna Góra na 2003 rok prognozy kwoty długu

1597

OBWIESZCZENIA:

528

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Dzierżoniowksiego, Rady Powiatu Kłodzkiego, Rady Powiatu w Świdnicy, Rady Powiatu Ząbkowickiego, Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej, Rady Miejskiej Dzierżoniowa, Rady Miejskiej w Kłodzku, Rady Miejskiej w Świdnicy, Rady Miejskiej w Świebodzicach oraz Rady Miejskiej Wałbrzycha

1598

529

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2002 r. w sprawie zmiany tekstu statutu Związku Gmin Karkonoskich z siedzibą w Bukowcu

1599

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 19,90 zł