Wrocław, 17.01.2003 r..

Nr 3

TREŚĆ:
Poz.:

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIA:

70 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Kamień Górowski, w powiecie górowskim.

173

71 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 stycznia 2003 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

173

72 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Boryszyn Wielki, w powiecie górowskim.

176

73 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 stycznia 2003 r. w sprawie zwalczania wścieklizny na terenie miejscowości Żmigródek, w powiecie trzebnickim.

176

ZARZĄDZENIE:

74 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 stycznia 2003 r. w sprawie przeprowadzenia ponownego głosowania do Rady Miejskiej w Sobótce w okręgu wyborczym nr 7.

177

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

75 –

Rady Powiatu w Wołowie z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu w Wołowie z dnia 9 października 2002 r. nr XXXVIII/334/02 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

178

76 –

Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Trzebnickiego uchwalonego uchwałą nr III/7/98 z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Trzebnickiego.

179

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

77 –

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Wigancice.

180

78 –

Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 10 października 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Strzegom, ograniczonego ul. Gronowską, granicą z obrębem Morawa, ul. Morską i drogą krajową nr 5.

184

79 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 3 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Głogowa.

192

80 –

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości będących własnością gminy Stronie Śląskie oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

214

81 –

Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 30/V/99 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 5 lutego 1999 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych i odrębnych nieruchomości w budynkach stanowiących własność miasta w Piławie Górnej.

216

82 –

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych .

217

83 –

Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie miasta Bolesławiec bezdomnych zwierząt i zapewnienia im właściwej opieki.

218

84 –

Rady Miejskiej w Jedlinie Zdroju z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Jedlina Zdrój miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

219

85 –

Rady Miasta w Piechowicach z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy.

220

86 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/556/02 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Szklarska Poręba oraz dodatkowym oznaczeniem taksówek.

222

87 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółkę z o.o. w Świebodzicach”.

222

88 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste ich użytkownikom wieczystym.

229

89 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie podwyższenia stawki procentowej opłaty rocznej za nieruchomości gruntowe stanowiące własność miasta Świebodzice oddane w użytkowanie wieczyste i nieruchomości oddane w trwały zarząd.

230

90 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Międzylesie.

230

91 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie miasta Głogowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

231

92 –

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Jaworzyna Śląska.

232

93 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie z drogi pojazdów oraz ich parkowanie.

233

94 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za dokonanie wpisu i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.

234

95 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.

234

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA:

96 –

Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 21 listopada 2002 r. w sprawie zmiany uchwały nr 135/XLIII/01 Rady Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne.

236

UCHWAŁY RAD GMIN:

97 –

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Dobroszyce.

237

98 –

Rady Gminy Rudna z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

240

99 –

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

241

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać:

1)

na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-68-34,

2)

w punktach sprzedaży:

-

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

-

Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-500 Jelenia Góra, ul. Hirszfelda 15a, tel. 0-75/764-72-99,

-

Oddziału Zamiejscowego w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w.405,

-

Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 lub 849-40-90.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl/dzienn.htm .

Wydawca: Wojewoda Dolnośląski

Redakcja: Redakcja Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,

Dolnośląski Urząd Wojewódzki, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 340-66-21

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

Dystrybucja: tel. 340-68-34

Tłoczono z polecenia Wojewody Dolnośląskiego w Zakładzie Obsługi Urzędu

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1

PL ISSN 0239-8362

Cena 18,35 zł